Zamyslenie na deň 19.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,12-16

12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. 13 Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, 15 Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona zvaného Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.


Modli sa a vyber si! Poznáme to azda všetci, ako si Pán Ježiš spomedzi ľudí okolo Seba vyberá učeníkov. Menovaní sú od Šimona, ktorý dostal meno Peter až po Judáša Iškariotského, ktorý sa označuje za zradcu. Už asi menej si všimneme, čo predchádzalo tejto voľbe. Celonočná modlitba k Bohu. Prečo? Jednoznačne kvôli výberu. Už dávnejšie som bol na jednom seminári, kde nás prednášajúci upozornil, že ak sa chceme venovať ľuďom zodpovedne, budeme musieť v živote urobiť výber. Ako to urobiť? Pán Ježiš je nám vzorom. Modliť sa a možno aj dlhšie modlitebne zápasiť. Náš život je obmedzený a stretneme v ňom ľudí, ktorých nám dáva Pán Boh, aby sme s nimi boli v učeníckom vzťahu. Tých ľudí nebude veľa. Azda čo by si ich na dvoch rukách spočítal. Preto je potrebné správne chápať Božiu vôľu na modlitbe, a potom prežiť časť života s vybraným človekom. Ešte jedna drobnosť. Budú aj Petrovia, Jánovia, Jakubovia…, ktorí sa stanú služobníkmi cirkvi. Ale nájdu sa aj Judáši, čo zradia. Bude tak, ako Pán Boh chce, len buďme verní v modlitbe a následnej službe učeníctva. – – Pane Ježišu, ďakujem Ti za vzor služby, keď si bol s učeníkmi. Daj aj mne pochopiť na modlitbe, komu sa mám venovať a daruj mi k tomu aj ochotu a silu skrze Ducha Svätého. Amen.
Autor: Michal Findra
Pieseň: ES 548


Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine, ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš „Spásou“ a svoje brány „Chválou“. Izaiáš 60,18

Ján vo svojom zjavení píše: Počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi. Zjavenie 21,3


Skutky apoštolov 15,22-31 :: MODLÍME SA ZA: Bratislava – Dúbravka (Ba)