Zamyslenie na deň 18.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,1-11

1 Keď Ježiš išiel v druhú sobotu cez obilie, trhali učeníci klasy, vymŕvali ich rukami a jedli. 2 I povedali niektorí z farizejov: Prečo robíte, čo nie je dovolené v sobotu? 3 Odpovedal im Ježiš: Či ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď boli hladní? 4 Ako vošiel do domu Božieho, vzal posvätné chleby, ktoré nie je dovolené jesť, jedine kňazom, jedol z nich a dal i svojmu sprievodu. 5 A riekol im: Syn človeka je pánom soboty.

6 Zas v inú sobotu vyšiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú. 7 Zákonníci a farizeji dávali pozor na Neho, či bude uzdravovať v sobotu, aby Ho mohli obžalovať. 8 Ale On poznal ich zmýšľanie a povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku: Vstaň a postav sa do prostriedku! A on vstal a postavil sa. 9 Nato im Ježiš povedal: Spytujem sa vás: Či je dovolené v sobotu činiť dobre alebo zle, zachovať život alebo zahubiť? 10 I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku: Vystri ruku! On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá. 11 Oni však, plní šialenstva, zhovárali sa medzi sebou, čo urobiť s Ježišom.


Nábožnosť, alebo živá viera v Pána Ježiša? Farizeji obviňovali Ježiša, že ruší svätenie soboty, židovského sviatočného dňa odpočinku. Učeníci idúc cez pole zobrali do rúk klasy a mrvili z nich obilie, ktoré potom jedli, čím vraj narušili zákaz pracovať. Aj Pán Ježiš rušil deň odpočinku prácou, keď uzdravil človeka s vyschnutou rukou. Môže sa nám zdať, že Pán Ježiš zrušil potrebu sviatočného dňa, keď hovorí, že je Pánom soboty. Nie je to však pravda. Zúčastňoval sa bohoslužby. Kládol však dôraz na postoj srdca. Nech sa všetko deje z viery v Boha a nie kvôli predpisu. Na jednej strane je Kristus k nám kritický, že nemáme sviatočný deň. Máme ho hľadať, máme žiť v spoločenstve cirkvi, a to najmä počas nedele. Na druhej strane nás Kristus varuje pred šialenstvom (v. 11) predpisovania náboženského správania, ktoré by sme kládli nad vieru v Spasiteľa. Je ľahké skĺznuť k povrchnosti, keby by sme ľudí hodnotili podľa správne vykonanej nedele a odsudzovali by sme niekoho, ak by urobil niečo v živej viere inak, ako sme zvyknutí. Kristus je teda Pánom aj nedele a chce, aby sme ju svätili v láske a pravde s radosťou. – – Ďakujeme, Pane Ježišu, že si nám daroval nedeľu ako deň odpočinku na stretávanie sa na Službách Božích. Prosíme, aby sme sa s radosťou stretávali nie kvôli dodržiavaniu predpisov, ale preto, že žijeme vierou v Teba. Amen.
Autor: Michal Findra
Pieseň: ES 207


Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. Abakuk 3,18

Eunuch šiel rozradostený svojou cestou. Skutky apoštolov 8,39


Galatským 5,1-6 :: MODLÍME SA ZA: Blatnica (Tu)