Zamyslenie na deň 18.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 3,1-19

1 Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša, 2 verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať; 6 ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. 7 Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, 8 nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 10 za štyridsať rokov; preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali moje cesty, 11 takže som prisahal v hneve: Nevojdú do môjho odpočinku! 12 Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha! 13 Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca. 15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri (onom) roztrpčení – 16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roztrpčovali sa? Či nie všetci, ktorí vyšli z Egypta pod Mojžišom? 17 A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá padli na púšti? 18 A komu prisahal, že nevojde do Jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.


Verný zotrvaj. Mámenie hriechu zatvrdzuje srdce, okráda človeka o vieru a má za cieľ primäť človeka k tomu, aby odpadol od Boha. Ako môže človek odpadnúť od Boha? Pisateľ listu Židom to vysvetľuje na príklade Izraelitov, ktorí boli zachránení (spasení) z egyptského otroctva. Všetci boli vyvedení mocnými zázrakmi, úžasným prechodom cez more a porážkou Egypťanov. Všetci sa podieľali na uzavretí zmluvy s Bohom pri hore Sinaj. Všetci jedli denne mannu zázračne padajúcu z neba. Všetci pili nadprirodzene poskytnutú vodu zo skaly a jedli mäso prepelíc. Všetci videli nespočetné Božie divy a nemali výhovorky, že nevedia, o akom Bohu sa tu hovorí. Bol to ich Spasiteľ, Divotvorca, Zaopatrovateľ a ich Ochranca. A predsa (ako vieme) nik z tých, čo vyšli z Egypta, nedošiel do zasľúbenej zeme. Zomreli na púšti, lebo nevytrvali vo viere a zatvrdili svoje srdcia. Človek môže prežiť zázraky Božie, byť spasený, vidieť úžasné veci Božie, ale ak sa dá omámiť hriechom, môže stratiť vieru. Preto dnes čítame: „Hľaďme, bratia (a sestry), aby nikto z vás neodpadol od živého Boha!“ Pretože je možné odpadnúť. Bojuj dobrý boj viery, a to až do konca! Všimni si, že Biblia hovorí, že to je „boj“… Byť kresťanom – to nie je, ako byť na dovolenke, ale v bitke!
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa od Teba pomaly vzďaľujeme. Dávame si dištanc, aby nás nepovažovali za fanatikov. Túžime sa cítiť dôležitými a tak nečiníme pokánie. Veď nás Tvojím Duchom, lebo len tak ostaneme spojení s Tebou a dôjdeme do Večnej radosti. Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Milo Velebír


Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! 4.Mojžišova 6,25

Ježiš povedal Svojim učeníkom: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ Ján 20,21


Marek 12,41-44 :: Modlíme sa za: Rozložná (Ge)