Zamyslenie na deň 17.8.2023

Matúš 10,40-42

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody, pretože je to učeník, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.“


Akceptovať alebo neakceptovať? Nemôžeme sa klamať a navrávať si, že v našom živote boli situácie alebo že doň vstúpili ľudia, ktorých sme vedeli hneď akceptovať. Že sme vždy každého prijali, uznali, súhlasili s ním. Možno ešte v teoretickej rovine to ovládame. Vtedy, keď máme niekoho poúčať alebo ho nasmerovať, či usmerniť ho, čo by mal urobiť na zachovanie pokoja. Keď však prišla tá chvíľa, že sme mali niekoho akceptovať my, či s niekým súhlasiť, uznať, či prijať ho, bolo to tiež také jednoduché, ako rady, ktoré zvykneme dávať iným? Iste nie. Áno, v mnohom to závisí od daného okamihu, od ľudí, situácie, ale podstata zostáva rovnaká: „akceptovať alebo neakceptovať?“ Stáva sa – a čoraz viac sa s tým stretávame – že v tomto rozbúrenom svete dochádza medzi ľuďmi k veľkým nezhodám. Prečo by sme nemohli robiť niečo, čo nás napĺňa? Prečo sa bojíme radovať? Prečo sa obávame toho, čo si o nás pomyslia druhí, ak sa do situácie snažíme vnášať pokoj? Ako veriaci človek: slúž! Áno, chápem, nie všetko nám bude alebo je stále po vôli. Ale našou úlohou je byť „Kristovec“. Nepremárni mandát byť Kristov!

Modlitba: Pane, priznaj sa dnes ku mne, vykonaj skrze mňa Svoje dielo. Pane, tu som, na Tvoj pokyn čakám. Pane, Tebe sa odovzdávam.
Pieseň: ES 544
Autor: Soňa Pichnarčíková


Gideón im však odvetil: Nebudem panovať nad vami. Hospodin bude vládnuť nad vami. Sudcovia 8,23

Najväčší z vás bude váš sluha. Matúš 23,11


Rímskym 11,(13-16)17-24 :: Modlíme sa za: Rimavská Sobota (RiS)