Zamyslenie na deň 18.5.2023

VSTÚPENIE KRISTA PÁNA NA NEBO. ASCENSIO DOMINI
Kristus hovorí: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32


Lukáš 24,44-53

Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. 45 Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 Vy ste svedkovia toho. 49 A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. 52 A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema 53 a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Amen.


Vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. Ako to vlastne bolo? V Skutkoch apoštolov sa píše o oblaku, ktorý im Ho vzal spred očí. U Marka sa v Evanjeliu nehovorí nič o oblaku, ale len, že bol vzatý a sedí na pravici Božej. Dôležitejšie sú však slová, ktoré nasledujú potom: „A učeníci išli a chválili Boha, dobrorečili Mu, mali veľkú radosť, kázali všade Evanjelium a Pán im pomáhal a potvrdzoval znameniami ich slová.“ Neskutočný protiklad k udalostiam, kedy im bol Ježiš vzatý spred očí prvýkrát. Vtedy, keď bol vložený do hrobu po Jeho ukrižovaní. Strach, bolesť, neistota, zatvorené dvere a žiaľ apoštolov v tomto prípade vystriedala radosť, dobrorečenie, pokoj, nádej, viera – EVANJELIUM o živom Kristovi. Učeníci vedia, že cesta, na ktorú vykročili, je Božou cestou spásy. Toto ich veľké rozhodnutie zanechať starý život a prijať nový v Kristovej prítomnosti má budúcnosť. Je to dobrá budúcnosť pre všetkých, ktorí zanechajú svoje staré životy a prijmú ten nový. Život v Bohu a s Bohom. Už nikdy nebudú sami. Vedia, že ich Pán vstal z mŕtvych a sedí na pravici Boha Otca. Vedia, že ich život má zmysel v Ježišovej láske. Dôverujme Pánovi a vykročme s Ním aj my dnes!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že sa môžem vzdať starého života plného sebectva, klamu a žiadostí tela. Daj mi precítiť Tvoju lásku a napĺňaj ma spravodlivosťou. Oživuj vo mne ducha a posilňuj ho. Amen.
Pieseň: ES 161
Autor: Belo Húska


V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. Príslovia 19,21

Keď sa zišli, spýtali sa Ho: Pane, chceš azda v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil Svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete Jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Skutky apoštolov 1,6-8


Skutky apoštolov 1,3-11 :: 1.Kráľov 8,22-24.26-28 :: Žalmy 110 :: Modlíme sa za: Ľuboreč (NoS)