Zamyslenie na deň 18.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 15,13-37

13 Vtom prišiel k Dávidovi posol so zvesťou: Srdce izraelských mužov priklonilo sa k Absolónovi. 14 I povedal Dávid všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: Poberte sa! Utečme, lebo inak neunikneme pred Absolónom. Ponáhľajte sa preč, aby sa nepoponáhľal on a nedostihol nás, aby neuvalil na nás nešťastie a aby ostrím meča nevyvraždil mesto. 15 Vtedy kráľovskí služobníci povedali kráľovi: Všetko nech je tak, ako si želá náš pán a kráľ. Hľa, my sme tvoji služobníci. 16 Vyšiel kráľ a celý jeho dom pešo; kráľ tam zanechal len desať vedľajších žien strážiť dom. 17 Tak šiel kráľ a všetok ľud pešo, až sa zastavili pri poslednom dome. 18 Všetci jeho sluhovia kráčali po jeho boku, aj všetci Kereťania, Peleťania a Gáťania, šesťsto mužov, ktorí prišli za ním z Gatu, a kráčali pred kráľom. 19 Vtedy vravel kráľ Ittajovi Gatskému: Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň s kráľom, veď si cudzinec a vyhnanec zo svojho domova. 20 Len včera si prišiel; môžem ťa dnes nútiť blúdiť s nami? Ja pôjdem – kam pôjdem. Vráť sa a vezmi so sebou naspäť i svojich bratov; nech ti Hospodin preukáže milosť a vernosť! 21 I odpovedal Ittaj kráľovi: Akože žije Hospodin a ako žije môj pán a kráľ: kdekoľvek bude môj pán a kráľ, či mŕtvy a či živý, tam bude i tvoj služobník. 22 Dávid povedal Ittajovi: Tak poď ďalej! I šiel Ittaj Gatský a s ním všetci jeho mužovia a všetky deti, ktoré boli s ním. 23 Celá krajina nahlas plakala, keď ľud tiahol. Tak prešiel kráľ cez potok Kidrón, a všetok ľud šiel pred ním cestou na púšť. 24 Bol tam aj Cádók a s ním všetci levíti, ktorí niesli truhlu zmluvy Božej; i zložili ju. A Ebjátár obetoval, kým všetok ľud nevyšiel z mesta. 25 Vtedy kráľ povedal Cádókovi: Zanes truhlu Božiu späť do mesta. Ak nájdem milosť v Hospodinových očiach, privedie ma späť a dá mi vidieť ju i svoj príbytok. 26 Ale ak mi povie: Nemám v tebe záľubu! tu som, nech urobí, ako uzná za dobré. 27 Potom kráľ povedal kňazovi Cádókovi: Pozri! Ty sa vráť v pokoji do mesta; tvoj syn Achimaac i Ebjátárov syn Jonatán, vaši dvaja synovia, nech idú s vami. 28 Pozrite! Ja budem čakať pri brodoch na púšti, kým nedôjde od vás nejaký odkaz. 29 Vtedy Cádók a Ebjátár zaniesli truhlu Božiu do Jeruzalema a ostali tam. 30 Dávid však vystupoval na Olivový vrch a stále plakal, hlavu mal zahalenú a šiel bosý. Z ľudu všetci, čo boli s ním, si zahalili hlavu, vystupovali a stále plakali. 31 Vtom Dávidovi oznámili, že Achitófel je medzi sprisahancami s Absolónom. A Dávid povedal: Zmar, prosím, Hospodine, Achitófelovu radu. 32 Keď Dávid odchádzal na vrchol, na ktorom sa klaniavali Bohu, išiel proti nemu Arkijec Chúšaj s roztrhnutým rúchom a hlavou posypanou prsťou. 33 Dávid mu povedal: Ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu. 34 Ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absolónovi: Kráľ, chcem byť tvojím sluhom: ako som prv bol služobníkom tvojho otca, tak budem tvojím služobníkom, môžeš v môj prospech zmariť Achitófelovu radu. 35 Tam budú s tebou kňazi Cádók a Ebjátár, a všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom, Cádókovi a Ebjátárovi. 36 Hľa, tam sú s nimi ich dvaja synovia, Cádókov Achimaac a Ebjátárov Jonatán; po nich mi odkážete všetko, čo počujete. 37 Vtedy vošiel Dávidov priateľ Chúšaj do mesta a Absolón vtiahol do Jeruzalema.


Útek? Absolónova vzbura voči Dávidovi, jeho otcovi a kráľovi Izraela, bola naplnením časti Nátanovho proroctva: „Takto hovorí Hospodin: Hľa, dopustím pohromu na teba z tvojho vlastného domu…“ (2Sam 12,11). Bol to následok Dávidovho hriechu, ktorý si plne uvedomoval. Nebránil sa pred synom, ktorý sa podvodným spôsobom vyhlásil za vodcu Izraela, ani pred jeho prívržencami. Pokorne a peši opustil kráľovský dom v Jeruzaleme. Odišiel do púšte so svojimi najvernejšími a očakával na Božiu milosť. Aj toto ťažké obdobie života prežil s modlitbou na perách. Je zaznamenaná v 3. žalme. Bola jeho vyznaním a zároveň aj prosbou, nádejou a istotou v súžení. – – Môže byť aj našou, keď sa ocitneme v podobnej situácii. Lebo všetko, čo je v Biblii napísané, „bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej“ (Rim 15,4).
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane, za Bibliu. Ďakujeme za dar modlitby a pokory. Aj my sme si zaslúžili kliatbu od Teba. Aj na nás dopadajú dôsledky našich zlých skutkov. Ďakujeme za milosť, že kliatby netrvajú večne, ale odpustenie áno. Amen.
Pieseň: ES 464
Autor: Eva Ciriaková


Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Sudcov 2,10

Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti. 2.Timoteovi 2,8


1.Mojžišova 2,1-3 :: Modlíme sa za: Očová (Zv)