Zamyslenie na deň 18.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zelený štvrtok. Dies viridum
Pamiatku spravil Svojím divným skutkom, Hospodin milostivý je a milosrdný. Žalm 111,4


Matúš 27,31-44

31 Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha, potom Ho viedli, aby Ho ukrižovali. 32 Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž. 33 Keď došli na miesto, nazvané Golgota, to je Lebečné miesto, 34 dali Mu piť vína zmiešaného so žlčou; ale keď ochutnal, nechcel piť. 35 Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. 36 Potom si sadli a strážili Ho tam. 37 Nad hlavu Mu vyložili nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský. 38 Spolu s Ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden sprava a druhý zľava. 39 A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, potriasali hlavami 40 a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža! 41 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac: 42 Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža, a uveríme v Neho! 43 Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som! 44 A podobne Ho potupovali aj lotri, ktorí boli s Ním ukrižovaní.


Ježiš v rukách zloby a brutality. Pašiový príbeh sa dotýka svojho dna. Hrozná cesta ulicami Jeruzalema! Pády do prachu pod ťažkým krížom! Hrozný smäd a únava je ďalšou príležitosťou pre gradáciu utrpenia. Víno so žlčou! Tí, ktorí poznali nástroje násilia, si svoje hrozné remeslo katov vykonávali na mieste popravy – na Golgote. Ukrižovanie! Losovanie o spodný odev! Nápis nad hlavou Ukrižovaného: „Toto je Ježiš Nazaretský, kráľ židovský!“ Pokorný Boží Baránok na kríži je nakoniec týraný ešte aj výsmechom prítomných! Tých, čo s Ním boli ukrižovaní, prítomných divákov, veľkňazov so zákonníkov a starších. „Teraz dokáž Svoju moc!“, tak volajú na Neho. Brutalita zla týra telo a dušu výsmechom… – – Keď sa prenesieme k nám, mali by sme sa spýtať: Vari to nie je tak aj v cirkvi, že Ježiš musí často zažívať podobné utrpenie pri pohľade na nás? Čo asi prežíva Ježiš, keď vidí, že nám stačí slovné svedectvo o Jeho láske v chrámoch? Čo prežíva, keď vidí, že nemáme dosť času na skutky lásky k trpiacim a odkázaným na pomoc? Čo prežíva Ježiš, keď vidí, ako ľahšie siahame po nástrojoch organizačnej moci, než po vzájomnom pochopení, dorozumení, láske a pokoji medzi nami?
Modlitba: Pane Ježišu, tak Ti ďakujeme za Tvoju lásku, ktorá sa dokázala na kríži. Odpusť nám, že si málo uvedomujeme moc hriechov, ktoré sme urobili, že nás môžu strhnúť do pekla. Ty si išiel na smrť miesto nás. Nedaj nám na to zabudnúť. Amen.
Pieseň: ES 86
Autor: Július Filo


Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 1.Samuelova 16,7

Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán povedal: Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel a žalostne zaplakal. Lukáš 22,61-62


Ján 13,1-15.34-35 :: 1.Korintským 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a) :: Modlíme sa za: Martin (Tu)