Zamyslenie na deň 17.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa pôstna. Reminiscere
(Ó Hospodine, pamätaj na Svoju milosť! Žalm 25,6)
Ale Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímskym 5,8


Ján 3,14-21

14 A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, 15 aby každý veriaci mal v Ňom večný život. 16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.


Večný život. Syn Boží, darovaný svetu, odvracia smrť a prináša večný život tomu, kto v Neho verí (podobne, ako to bolo s hadom na púšti). V Jánovom Evanjeliu sa pojem „večný život“ objavuje po prvý raz. Tento termín je veľmi obľúbený v celom Evanjeliu. V týchto veršoch sa nehovorí o smrti fyzickej, ani o živote bez konca na tejto zemi. Nejde tu o večný život v zmysle odmeny po smrti. Alebo ešte ináč, nejde tu o večný život v zmysle dĺžky, ale v zmysle kvality. Tento život bude dokonalou formou života, lepší od neho už nemôže byť a začína sa už teraz pohľadom a vierou na vyzdvihnutého Syna človeka. Ježiš je pravým Synom človeka, lebo darovaním seba samého do krajnosti naplnil Boží plán s človekom. Ten, kto verí v tohto Syna človeka, modeluje svoj život podľa Jeho života; už teraz – má (nie: bude mať!) život večný. Ježiš to vyjadrí aj neskôr vo Svojej záverečnej modlitbe pred pašiovými udalosťami: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Kto pozná Krista a teda žije v zjednotení s Ním, už teraz žije večný život. Duch Boží o tom svedčí: „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24).
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, za dar večného života. Ďakujeme, že ho môžeme prežívať už teraz, že môžeme mať viac kvality, srdce plné lásky, odolnosť voči zlu. Pestuj v nás večný život. Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Janka Velebírová


Otec zvestuje synom, že si verný. Izaiáš 38,19

Ježiš hovorí: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. Matúš 19,14


Rímskym 5,1-5(6-11) :: Žalm 10 :: Modlíme sa za: Mládež pre Krista