Zamyslenie na deň 18.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa pôstna. Invocavit
(Bude ma vzývať a vyslyším ho. Žalm 91,15)
Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b


2.Korintským 6,1-10

1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. 2 Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 3 Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany. 4 Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, 5 ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, 6 čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske, 7 slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo, 8 sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti; ako zvodcovia, a predsa pravdiví; 9 ako neznámi, a predsa dobre známi; ako umierajúci, a ajhľa, žijeme; ako karhaní, a predsa neumorení; 10 ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci.


Milosť nadarmo? To nie! Pavol neustále bojoval s tými, ktorí chceli Boží ľud zviesť. Veriaci v Korinte, ktorí boli obklopení modlárstvom a zvrátenosťami, zápasili o svoju kresťanskú vieru. Pavol im v tom pomáha, vysvetľuje, usmerňuje. Hovorí, aby neodvrhli toto posolstvo o Bohu, ktoré im zvestuje – aby nebrali Božiu milosť nadarmo. Hovorí im, aby počuli a pripustili Ho do svojho života. Ako často možno aj k nám prichádza Božie slovo nadarmo?! Pán Boh nám ponúka Svoju spásu, a my ju odkladáme na zajtra. Všetko sa deje aj v nás v tom správnom čase – teda dnes. – – Ak sme veriaci, sme zároveň aj Božími svedkami a služobníkmi. Každý deň nás pozorujú ľudia. Nebráni niekomu naše konanie, hovorenie a naše myslenie prísť ku Kristovi? Nedopusťme, aby naše nedisciplinované konanie poslúžilo niekomu ako zámienka k odmietnutiu Boha. Život s Ježišom spôsobuje obrovskú zmenu života. Ježiš sa vždy o nás postará, aj keď si svet myslí iné. Nenechajme sa ovládať okolnosťami, ale napriek okolnostiam stojme pevne vo viere, v Bohu a v Pánovej službe!
Autor: Andrea Lukačovská
Pieseň: ES 481


Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. Sofoniáš 3,16-17

Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! A urovnajte si chodníky nohám. Židom 12,12-13


Matúš 4,1-11 :: Židom 4,14-16 :: Žalm 91 :: Modlíme sa za: Wycliffovu misiu

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby