Zamyslenie na deň 19.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 27,1-10

1 Mojžiš so staršími ľudu prikázal: Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. 2 V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, postav si veľké kamene a natri ich vápnom; 3 napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš, aby si sa dostal do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti zasľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. 4 Keď prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Ébal tieto kamene, o ktorých vám dnes dávam príkaz, a natrite ich vápnom; 5 tam postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, oltár z kameňov, ktorých sa železom nedotkneš! 6 Z neokresaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obete Hospodinovi, svojmu Bohu, 7 obetuj obete spoločenstva, jedz ich tam a raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom. 8 Napíš na kamene všetky slová tohto zákona zreteľne a dôkladne.

9 Potom Mojžiš a lévijskí kňazi prehovorili k celému Izraelu: Buď ticho a počúvaj, Izrael! Dnešného dňa si sa stal ľudom Hospodina, svojho Boha! 10 Preto poslúchaj hlas Hospodina, svojho Boha, a plň Jeho príkazy i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam.


Nevzdávaj sa, nenechaj sa znechutiť, ale plň príkazy a ustanovenia! Dnešná doba, my, ľudia, naša cirkev – aj keď sa to často opakuje v dejinách spásy – sa veľmi vzdialila od Hospodinových príkazov, nariadení a predpisov. Božie slovo stratilo to vzácne miesto v našom prežívaní. Okrem uší sme zamkli aj dvere nášho srdca. Prísne strážime, či vôbec, alebo aké Božie slovo vpustíme do nášho vnútra. Veď predsa má na nás požiadavky… No my veľmi nechceme, aby ovplyvňovalo náš život… – – To sa prenieslo aj do inej roviny. Nielen Hospodinove príkazy si nevážime, nectíme, nežijeme ich, ale ani svetské a cirkevné zákony sa nerešpektujú, nedodržiavajú, prekrúcajú. Posúvajú sa hranice novými vymyslenými dodatkami ďalších zákonov. Začala sa hra na to, ako ďaleko sa dajú prekročiť. Ale… veď sa nič nedeje! Zostáva to bez ozveny a patričných dozvukov. – – „Beda vám!“ Beda nám! – ako čítame na mnohých miestach v Božom slove. Beda nám! Raz za to budeme niesť dôsledky. My, naša cirkev, naše deti. Zatrasie to vierou mnohých a odzrkadlí sa to na budúcnosti cirkvi. – – Aj napriek tomu, čo sa deje okolo teba, Ty zachovávaj Jeho slovo…! „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom! Vykonaj to, Bože, aj v nás!
Autor: Slávka Koštialová
Pieseň: ES 470


Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Józua 24,15

Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. 1.Korintským 4,1


2.Tesalonickým 3,1-5 :: Modlíme sa za: Sučany (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby