Zamyslenie na deň 17.9.2023

15. nedeľa po Svätej Trojici
Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,7


1.Petra 5,5b-11 

všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. 7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 11 Jemu moc na veky vekov. Amen.


Nepriama úmernosť. Iste si zo školských čias pamätáte priamu a nepriamu úmeru. V duchovnom živote kresťana je veľmi potrebná a kľúčová práve nepriama úmera. Je výstižne vyjadrená vo vyznaní Jána Krstiteľa: „On musí rásť, a ja sa umenšovať“ (J 3,30). Pozýva nás k nej sám Pán Ježiš, ktorý hovorí: „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 14,11). A dôležitosť nepriamej úmery našej viery potvrdzuje aj Ježišov učeník, apoštol Peter, keď píše: „Pokorte sa, teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil.“ Kľúčová v nepriamej úmere nášho života viery je pokora, ktorou sa má Kristom povolaný človek opásať. Iba človek pokory dokáže vidieť úžasnú Božiu milosť a svoju vlastnú biedu. Iba človek pokory sa nespolieha na seba a na Boha „uvalí všetky svoje starosti“, vediac, že „On sa postará“. Iba človek pokory je rozvážny a opatrný pred útokmi diabla, vie sa im vzoprieť, ak je ukotvený vo viere v Krista. Iba človek pokory vie prijímať utrpenia, vediac, že ho zdokonalia, utvrdia, upevnia vo viere, ktorá je pre jeho život tým najpevnejším a najistejším základom. – – Pane, uč nás takto počítať dni svojho života, aby sme múdre srdce získali (Ž 90,12).

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás vedieš k pokore, lebo len tá je zárukou mieru a pokoja. Odpusť mi, že sačasto tlačím do popredia. Premieňaj moju myseľ aj srdce. Zbav ma pýchy. Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Marek Cingeľ


Nikto z obyvateľov nepovie: Som chorý. Ľudu, čo tam býva, odpustí sa vina. Izaiáš 33,24

Kristus hovorí: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána 1,17-18


Matúš 6,25-34 :: 1.Mojžišova 2,4b-9(10-14)15(18-25) :: 1.Mojžišova 15,1-6 :: Žalmy 79 :: Modlíme sa za: Zvolenský seniorát