Zamyslenie na deň 17.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 21,1-14

1  Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď kráľ Cidkija poslal k nemu Pašchúra, syna Malkijovho, a kňaza Cefanju, syna Maaseju, s odkazom:   2  Dopýtajte sa Hospodina ohľadne nás, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar vedie vojnu proti nám; azda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov, a on odtiahne od nás.   3  Nato im Jeremiáš povedal: Takto povedzte Cidkijovi:   4  Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ajhľa, obrátim zbrane, ktoré máte v ruke a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú z vonkajšej strany hradieb, a uvediem ich húfom do tohto mesta.   5  Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou.   6  A pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá; pomrú na veľký mor.   7  Potom – znie výrok Hospodinov – vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobije ich ostrím meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva.   8  Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti.   9  Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor; kto však vyjde a prejde k Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako korisť.   10  Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému, a nie k dobrému – znie výrok Hospodinov – bude vydané do rúk babylonského kráľa, a ten ho spáli ohňom.  11  Domu judského kráľa však povedz: Počujte slovo Hospodinovo,   12  dom Dávidov! Takto vraví Hospodin: Prislúžte právo za rána a vytrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí.  13  Ajhľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny – znie výrok Hospodinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov – a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je vôkol nej.


Boží hnev. Prečo sa Pán Boh tak hnevá na kráľa, mestá a ľud Boží? Neposlušnosť sa stále opakuje. Opustili Hospodina, žriedlo živej vody, neposlúchli Jeho prikázania, mali iných bohov a slúžili im, nesvätili deň sviatočného odpočinku. Pán Boh nám dal Svoje prikázania a tomu, kto ich dodržiava, kto Ho miluje, sľubuje požehnanie, ochranu, pomoc. …je to ako na semafóre: ak chceme bezpečne prejsť na druhú stranu rušnej križovatky, je dobre ísť na zelenú. Ak chceme ísť bezpečnou cestou životom, musíme poslúchať Božie nariadenia. Niet podobného Hospodinovi, je veľký, veľké je Jeho meno. Kto by sa ho nebál? Kráľa národov? Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! My sme nový ľud Boží – v Kristovi a skrze Ježiša Krista. Skontrolujme si svoje cesty, aby sme nekráčali v stopách neposlušných!
Autor: Martina Ostricová
Pieseň: ES 326


Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dúfajte v Hospodina! Žalm 115,11

A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Rímskym 5,5


RÍMSKYM 4,18-25 :: MODLÍME SA ZA: OČOVÁ (ZV)