Zamyslenie na deň 17.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 9,14-29

14  Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi.   15  A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa; potom pribehli k Nemu a pozdravili Ho.   16  I spýtal sa ich: O čom sa hádate s nimi?   17  Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre, priviedol som k Tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha,   18  a kde ho len pochytí, lomcuje ním; penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.   19  A On im odpovedal takto: Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne!   20  A priniesli ho k Nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval (chlapcom); tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili.   21  Spýtal sa (Ježiš) jeho otca: Odkedy sa mu to stáva? Odpovedal: Od detstva.   22  A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami!   23  Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!   24  Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere!   25  Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho!   26  Nato skríkol (ten duch), veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A (chlapec) ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel.   27  Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol, a on vstal.   28  Keď (Ježiš) vošiel do domu a boli sami, spýtali sa Ho učeníci: Prečo sme ho my nemohli vyhnať?   29  A On im odpovedal: Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom.


Povedz „dosť!“ tomu, čo ťa vzďaľuje od Boha! Slová z 19. verša dnešného predpísaného textu môžeme veľmi ľahko zle pochopiť. Ježiš učeníkom povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť?“ Môže sa nám zdať, ako by Pán v určitej chvíli stratil trpezlivosť. Radi by sme mali Ježiša podobného nám aj v netrpezlivosti a výbušnosti. Ale On sa k nám priblížil dostatočne. Teraz je rad na nás. Ježiš vie, ako dlho bude znášať zatvrdilosť srdca Svojich učeníkov. Evanjelista Marek po tejto udalosti opisuje príbeh, kedy Pán Ježiš hovorí, ako dlho bude s učeníkmi. Bude s nimi do Jeho ukrižovania. A tak nás to núti spýtať sa: „Ako je možné, že Ježiša nepochopili?“ Učeníci sa podobali izraelskému ľudu, keď vychádzal z Egypta. Pán Boh o Izraelitoch vtedy často povedal, že majú zatvrdilé, spurné a neveriace srdcia. – – Ale ako sme na tom my? Nemal by sa aj nás Pán Ježiš opýtať: „Ako je možné, že to, čo Vám bolo tak často vysvetľované, ešte nechápete? Na čo čakáte, kým sa zariadite podľa mojich slov?“ Žasneme nad Ježišovou trpezlivosťou s nami! Dáva nám možnosť k pokániu, ale pamätajme si, že aj Jeho miera má hranice. V knihe Prísloví je napísané: „Lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožní sa však rútia do nešťastia“ (Príslovia 24,16). V týchto veršoch je aj veľké potešenie, ale aj napomenutie. Vedie nás to k tomu, aby sme stále túžili po tom, čo je spravodlivé a neignorovali to, na čom Bohu záleží. Tiež nás to vedie k tomu, aby sme prosili Otca nebeského, aby nám nezaznelo Božie „dosť!“, ale aby nás Pán Boh ešte vždy prirátal k tým, ktorí sú spravodliví.
Autor: Ondrej Rišiaň
Pieseň: ES 504, ES 690


Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem. Izaiáš 41,17

Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! Zjavenie Jána 22,17


SKUTKY APOŠTOLOV 9,31-35 :: MODLÍME SA ZA: MARHAŇ (ŠZ)