Zamyslenie na deň 17.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 5,24-30

24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť. 26 Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe; 27 a dal Mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. 28 Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, 29 a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. 30 Ja nič nemôžem činiť sám od seba; súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho, kto ma poslal.


Čaká nás Boží súd. Pán Ježiš po vykonaní všetkého, čo Mu Jeho Otec na tejto zemi prikázal, vstúpil na nebesá, kde sedí „na pravici Božej“. Sú takí, ktorí si myslia: „…a to je všetko?“ Nie, to nie je koniec pôsobenia Božieho Syna. Ježiš hovoril, že odíde, ale zase príde – súdiť živých i mŕtvych. To bude Jeho Druhý Príchod na náš svet. Myslíme na túto skutočnosť? Niektorí ľudia vravia: až v starobe sa budem venovať veciam duchovným! Avšak – nikdy nikto nevie, či sa zrelého veku dožije, a ešte dôležitejší je fakt, že Pán Ježiš príde v hodine, o ktorej sa nenazdáme – to vôbec nemusí byť v našej starobe! Sme dnes – už dnes? – pripravení stretnúť sa s Ježišom ako Sudcom? – – Kristus bude spravodlivý. Pri Jeho súde nedôjde k nijakému justičnému omylu. – – Ježiš vždy hľadal a konal vôľu Toho, ktorý Ho poslal a ktorý Ho poveril súdiť. Pred Krista sa postaví každý! Živý i mŕtvy, veriaci i neveriaci. Pozoruhodné slová sú hneď v úvodnom verši: „Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život.“ Božie slovo dnes môžeme počúvať bez prekážok. Otázne je, či aj veríme… Brat, sestra, počúvaj slovo Pánovo a ži tak, ako nám ono radí! Ešte je čas milosti – využime ho, aby nás Ježišov príchod na súd nezaskočil!
Autor: Dušan German
Pieseň: ES 323


Hospodin hovorí: Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. 2.Mojžišova 19,6

Ježiš hovorí: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Ján 20,21


Matúš 22,1-14 :: Modlíme sa za: Hanušovce nad Topľou (Šz)