Zamyslenie na deň 16.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 5,19-23

19 Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. 20 Otec totiž miluje Syna a ukazuje Mu všetko, čo sám činí; ešte aj väčšie skutky Mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, 23 aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal.


Naša pomoc. Pán Ježiš reagoval na nepriateľstvo židov, ktorí Ho chceli zabiť, tromi vyhláseniami. Tie nám pomáhajú čeliť nepriateľstvám tohto sveta: 1. Pán Ježiš je Boh. Medzi Otcom na nebi a Synom na zemi existoval dokonalý súlad. Výhrada židov, podľa ktorej sa Ježiš staval na Božiu úroveň, bola logická. Lenže Pán Ježiš na Božej úrovni už stál. Stojme aj my v tesnej Božej blízkosti, aby sme načúvali Božiemu hlasu a boli vždy na tom mieste vo svojom živote, kde nás chce mať! 2. Nielen Otec má moc kriesiť mŕtvych. Zo smrti do života dokáže prebudiť aj Boží Syn. Ide tu o duchovný rozmer života, v ktorom ako Božie deti máme už teraz vierou uchopený večný život. Povzbudzujme sa týmito myšlienkami, najmä keď prežívame trápenie. Na Domove bielych hláv, ktorý nechala postaviť Kristína Royová pre starých ľudí na Starej Turej, sa dodnes vyníma nápis: „Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu.“ 3. Súd nad svetom odovzdal Otec Svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš je naším advokátom. Ak Mu naše srdcia patrili počas života na zemi, prijme nás do večnej slávy aj v nebeskom kráľovstve. Už teraz sa môžeme na to tešiť. Výzva však spočíva v tom, aby sme vo svojej viere vytrvali až do konca svojho života.
Autor: Martin Riecky
Pieseň: ES 642


Hospodin bude žehnať Svoj ľud pokojom! Žalm 29,11

To slovo, ktoré poslal Boh synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista – a On je Pánom všetkých. Skutky apoštolov 10,36


Ján 6,47-56 :: Modlíme sa za: Hámre (Ho)