Zamyslenie na deň 17.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lukáš 19,10


1.Jána 1,5 – 2,6

1:5 A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. 7 Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. 9 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás neprebýva.

2: 1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. 4 Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. 5 Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. 6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.


Znaky veriacich ľudí. Pisateľ v biblickom texte okrem iného opisuje znaky veriacich ľudí. Slová adresované kresťanskej komunite prvého storočia sú biblicky nadčasové, preto znejú aktuálne aj v dnešnej dobe. Čo nám Ján pripomína? – – Žime vo svetle Kristovom! Nežijeme dva paralelné životy – jeden skrytý a druhý verejný. Žijeme iba jeden viditeľný, transparentný život, ktorý vyplýva z toho, že sme boli očistení krvou Kristovou. Vierou máme spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom a tiež medzi sebou navzájom. Kristovo pôsobenie je v našom konaní zjavné. Našou túžbou je nehrešiť a plniť vôľu Otca nebeského. – – Vyznávajme hriechy! Dnešná nedeľa má tému „Návrat strateného“. Aj my v živote padáme, strácame sa. Ako kresťania robíme chyby. Aj my kresťania hrešíme. Nehráme sa na dokonalých. Vieme však hriechy priznať, oľutovať, ale čo je dôležité – aj opustiť. Žijeme z milosti s vedomím, že „ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil“. – – Plňme Božie prikázania! Znakom veriacich ľudí je túžba plniť Božiu vôľu, ktorá je vyjadrená v biblických textoch. To, že zachovávame Jeho prikázania, je jedným zo silných poznávacích znakov kresťana. – – Ak by sme mali zhrnúť znaky veriacich ľudí do jednej vety, to znamená, že máme žiť tak, ako žil Pán Ježiš Kristus. Nasledovať šľapaje nášho Majstra v celom živote. Dnešný deň nevynímajúc.
Autor: Marián Kaňuch
Pieseň: ES 496


Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa! Aggeus 2,5

A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Rímskym 5,5


Lukáš 15,1-3.11b-32 :: 1.Timoteovi 1,12-17 :: Žalm 139 :: Modlíme sa za: Dunajsko-Nitriansky seniorát