Zamyslenie na deň 17.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 9,10-19a

10 A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: Ananiáš! A on povedal: Tu som, Pane! 11 A Pán mu na to: Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, prímenom Tarzenského; lebo, hľa, modlí sa, 12 a videl vo videní muža menom Ananiáš, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl. 13 Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme; 14 aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno. 15 Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských. 16 Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. 17 Odišiel teda Ananiáš a vojdúc do toho domu, položil ruky na neho a povedal mu: Brat Saul, Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18 A vtom spadli mu z očú akoby šupiny, zase videl a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel.


„…u Boha je všetko možné“ (Mat 19,26b). V novom Pavlovom živote boli od začiatku jasne viditeľné znaky obrátenia sa k Pánovi: pri stretnutí s Ním počul Jeho hlas (v. 4), odvtedy túžil slúžiť už len podľa Božieho srdca (v. 6), začal sa modliť (v. 11), dal sa pokrstiť (v. 18), žil v jednote Ducha, mysle i srdca s učeníkmi (v. 19) a začal pred svetom svedčiť o Pánovi Ježišovi (v. 20), ktorý jeho srdce uchvátil už na celý život. To je príklad pre nás. Saul bol Božou mocou oslobodený a uvoľnený pre službu v Božom kráľovstve. Keď sa ho Pán Ježiš cez skladanie rúk veriaceho služobníka Ananiáša dotkol, navrátil sa mu nielen telesný zrak, ale prezrel aj duchovne. Boh si ho vyvolil, ako apoštola pohanov, ale meno JEŽIŠ mal priniesť aj pred kráľov a synov Izraela. Zároveň mu Pán povedal, že bude musieť pre Božie meno veľa trpieť. – – Aj my, už omilostení hriešnici, sme pozvaní k službe byť svetlom v našich rodinách a evanjelium niesť s láskou všade tam, kde nás Pán postavil. Kto to už skúsil, isto pritom nebol ušetrený aj protivenstiev. Napriek tomu vytrvajme, aj keď ovocie tejto služby lásky uvidíme možno až v nebi. Máme však prísľub od Otca: „Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť“ (Židom 13,5b-6).
Autor: Magdaléna Peniašteková
Pieseň: ES 638


Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili – znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 2,29

Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Lukáš 19,42


Ján 14,7-14 :: MODLÍME SA ZA: Malá Čalomija (No)