Zamyslenie na deň 17.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,1-13

1 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2 Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4 a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. 6 A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 7 I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? 8 Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. 9 Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie, 10 Frýgie, Pamfylie, Egypta a krajov Líbye pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, 11 Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? 12 A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 13 Ale iní sa posmievali hovoriac: Opili sa mladým vínom!


Toto čiňte a tamto nezanedbávajte! Je zaujímavé všimnúť si, čo všetko robí v deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov Pán a čo robia učeníci. Pán si zhromaždil zbožných ľudí, Židov a prozelytov zo všetkých národov do Jeruzalema, pričom využil židovský sviatok Turíc. Učeníkov naplnil Duchom Svätým, ktorý im v tej jedinečnej chvíli umožnil rozprávať tak zrozumiteľne, že tomu porozumeli všetci títo ľudia. Navyše, zoslal aj signál pre všetkých, aby prišli a počuli tieto veľké veci Božie, a to v podobe zvuku podobného silnému vetru. Toto všetko bolo dielo Pánovo. Učeníci urobili jediné: boli poslušní Pánovmu príkazu, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo zasľúbenie. Výsledkom tohto dňa bolo tritisíc ľudí, ktorí uverili v Pána Ježiša. – – Iste je dobrá všetka naša snaha, ktorú vynakladáme v cirkvi: všetko plánovanie, hľadanie metód a stratégií, organizovanie množstva akcií, aby sme šírili slovo Božie. Ale všetko toto nesmie nahradiť to, čo je skutočne dôležité: byť poslušný Pánovi, očakávať na Jeho pôsobenie, prosiť o Ducha Svätého a nechať sa Ním viesť.
Autor: Peter Taját
Pieseň: ES 478


Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie! Izaiáš 62,11

Koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom je aj amen. 2.Korintským 1,20


Rímskym 15,14-21:: MODLÍME SA ZA: Kremnica (Zv)