Zamyslenie na deň 18.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,14-28

14 Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mužovia, Židia, a všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slová a vedzte toto: 15 Títo iste nie sú opití, ako sa domnievate; veď je ešte len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je, čo povedal prorok Joel: 17 V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať. 19 A urobím zázraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20 Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a slávny deň Pánov. 21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. 22 Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze Neho medzi vami, 23 Toho, ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste Ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. 24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci. 25 Tak zaiste hovorí o Ňom Dávid: Videl som Pána ustavične pred sebou, veď mi je po pravici, aby som sa neklátil. 26 Preto rozveselilo sa mi srdce a jazyk zaplesal, áno, aj telo mi bude odpočívať v nádeji, 27 pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie; 28 oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou.


Pod vplyvom Ducha Svätého Peter hovorí svoju prvú kázeň. Avšak hoci bol Peter naplnený Duchom Svätým a hovoril jazykmi, ako mu Duch dával hovoriť, predsa nehovoril nič proti Písmu, ani nič navyše. Jeho reč je z väčšej časti citáciou Starej zmluvy, na ktorú sa odvoláva a ktorou dokladá to, čo hovorí. Duch Svätý nás nevedie k novým pravdám, ktoré by neboli v Písme. Naopak, učí nás správne rozumieť Písmu a v ňom vidieť Krista. – – Pod vplyvom Ducha Svätého sa Peter odvažuje aj obviniť zhromaždenie zo zavraždenia Krista. Snáď sa tu nachádzali ľudia, ktorí boli svedkami Ježišovho odsúdenia a volali: „Ukrižuj ho!“ Ale nakoniec: bola to židovská rada, ktorá bola akýmsi zborom zástupcov židovského ľudu, ktorá sa pričinila o Jeho ukrižovanie. My si však nemôžeme myslieť, že by sme na tom boli lepšie. Pán Ježiš totiž musel ísť na kríž kvôli našim hriechom. „On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“ (Iz 53,5). – – Uvedomuješ si, koľko bolestí spôsobili tvoje hriechy Božiemu Synovi? Uvedomuješ si, že aj ty si príčinou Jeho umučenia? Tak potom ver, že Ježišovým krížom sú tvoje hriechy skutočne odstránené a že živý Pán Ježiš ťa chce viesť cestou uzdravenia a života, nie k hriechu, ale k Pánu Bohu.
Autor: Peter Taját
Pieseň: ES 176


Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie. 1.Mojžišova 3,6

Čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? Lukáš 9,25


1.Korintským 14,6-9.15-19:: MODLÍME SA ZA: Krpeľany (Tu)