Zamyslenie na deň 16.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 1,15-26

15 V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší – a prehovoril: 16 Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. 17 Lebo patril do nášho počtu a mal podiel na tejto službe. 18 Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. 19 I dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole krvi. 20 Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! 21 Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, 22 počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho vzkriesenia. 23 Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. 24 Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého si si vyvolil z týchto dvoch, 25 aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého vypadol Judáš, aby odišiel na svoje miesto. 26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom.


AKO sa rozhoduješ? Polož si dnes otázku: Akým spôsobom sa vo svojom živote rozhodujem? Aká je tvoja odpoveď? Každý deň sa rozhodujeme PRE niečo. Každý deň riešime dilemu, ČO je lepšie, alebo ČO si vyberiem. Otázka sa však týka spôsobu tvojho rozhodovania. AKO sa rozhoduješ? Stojíš vo svojom rozhodovaní sám, alebo dokážeš prenechať miesto Bohu, aby ti ON ukázal odpoveď? Naša najčastejšia výhovorka v tejto veci je: Boh nám dal predsa zdravý rozum, na základe ktorého sa vieme rozhodovať. Nie je potrebné Ho otravovať s každodennými maličkosťami. Pravda je však taká, že v momente, keď začneme v tejto veci používať akékoľvek výhovorky, pomaly, ale isto, dávame Boha z našich rozhodnutí preč. „Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž…“ Aké nádherné je odovzdať akékoľvek rozhodnutie nášho života do Božích rúk! Toto je viera v praxi! Nielen prázdne slová, ale ozajstný skutok viery. Odvážiť sa odstúpiť zo svojho miesta, odvážiť sa svoje miesto prenechať Bohu a dovoliť, aby rozhodol On! A to aj s tým vedomím, že to rozhodnutie mi nemusí byť po vôli alebo sa mi nemusí až tak páčiť. Kto takúto vec vo svojom živote dokáže urobiť, je isto blahoslaveným človekom. – – Pane, nauč nás, prosím, každé rozhodovanie nášho života vložiť do Tvojich rúk! Ty nám ukáž, Ty rozhodni!
Autor: Vladimír Maťaš
Pieseň: ES 163


Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Žalm 12,6

Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu? Lukáš 18,7


1.Samuelova 16,14-23:: MODLÍME SA ZA: Kraskovo (Ri)