Zamyslenie na deň 17.3.2024

5. nedeľa pôstna – Smrtná – JUDICA
Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1

Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať Svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28


Marek 10,35-45

35 Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame.“ 36 On sa ich však opýtal: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 37 Odpovedali mu: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 38 No on im povedal: „Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?“ 39 Oni odpovedali: „Môžeme.“ Nato Ježiš povedal: „Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. 40 Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené.“ 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. 43 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník, 44 a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“


Význam utrpenia. Po tom, ako Pán Ježiš tretíkrát predpovedal Svoje utrpenie, Jakub a Ján prichádzajú za Ním s požiadavkou o splnenie ich želania: aby sedeli jeden po ľavici a druhý po pravici v sláve Božej. Jakub a Ján sú typickými predstaviteľmi dnešného človeka, ktorý nereaguje na utrpenie, ale na jeho výsledok – na to, že cez utrpenie sa Ježiš Kristus dostáva k osláveniu a človek chce s Ním prežiť už len to oslávenie či slávu. Pamätajme, že cez utrpenie sa človek dostáva k osláveniu. Sme ochotní pre Krista trpieť? Aký je zmysel života človeka, ktorý nasleduje Krista? 1. I keď Jakub a Ján vyhlasujú, že sú ochotní piť z kalicha, z ktorého bude piť Majster pri utrpení, tu cítiť z ich slov skôr zakrývanú neochotu ako úprimnosť. Ježiš vedel, že musí trpieť a ísť na smrť a preto aj my musíme vedieť, že aj náš život má hranice a v živote sa máme reálne aj my zaoberať otázkou utrpenia a smrti. Musíme vážne uvažovať nad tým, ako svoj pozemský život naplniť ozajstným kresťanským bytím. 2. Zmyslom života človeka, ktorý nasleduje Krista, je služba. Tak ako Ježiš prišiel so Svojím slovom slúžiť až po službu kríža, tak aj každý veriaci človek má byť služobníkom všetkých.

Modlitba: Ďakujeme Ti, nebeský Pane, že si nám dal príklad pravej služby. Požehnaj nás, aby sme raz aj my dosiahli oslávenie nebeské, skrze službu lásky. Amen.
Pieseň: ES 103
Autor: Dušan Pavel Hrivnak


Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem Svojho Ducha na tvoje potomstvo a Svoje požehnanie na tvojich potomkov. Izaiáš 44,3

Ježiš volá: „Ak je niekto smädný, nech príde ku Mne a nech sa napije.“ Ján 7,37


Hebrejom 5,(1-6)7-9(10) • 1.Mojžišova 22,1-14(15-19) • Žalm 130 • Modlíme sa za: Organizáciu Na každom záleží (predtým Ježiš pre každého)