Zamyslenie na deň 16.3.2024

Marek 13,24-37

24 V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svoj svit. 25 Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 Vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba. 28 Od figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 32 O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 33 Dajte si pozor, bdejte! Veď neviete, kedy príde ten čas. 34 Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. 36 Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane! 37 Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“


Bdejte! Už od zajtra budeme sledovať posledné udalosti a slová nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista pred Jeho ukrižovaním a vzkriesením. Budeme počúvať aj o tom, ako poukazoval na znamenia času. Možno nás pri tých slovách všeličo mýli, uvádza do rozpakov, ale dnes si chceme uvedomiť to, čo je pre nás dnes najdôležitejšie, hlavné: Čo je pri biblických predpovediach dôležité vedieť nie je to, čo a kedy sa stane, ale PREČO sa to stane. Aký to má význam pre naše správanie. Pozorovanie znamení konca času, upozornenie na koniec sveta (keď Kristus príde ako mocný Sudca v oblakoch súdiť živých i mŕtvych), zjavovanie budúcnosti, to všetko je nám dané, aby nás to prebudilo a povzbudilo k pokániu a polepšeniu. Preto sa Ježišovo poukazovanie konca času končí slovkom: Bdejte! To kedy, otázka času, je vždy aktuálne – teraz! Preto pre nás (pre mňa aj teba) znie teraz to slovo: bdejte! Aby si nestratil, čo máš, čo ti Kristus Ježiš daroval vo Svojom životodarnom kríži a vzkriesení. Starajme sa o svoj vnútorný vzhľad, rovnako, ba aj viac, ako sa staráme o ten vonkajší. Aby sme boli vždy pripravení vydať počet z viery, zo svojho duchovného hospodárenia. Aby sme nestratili, čo máme, ale nájduc Krista Ježiša, mali v Ňom život v hojnosti.

Modlitba: Otče náš, ktorý si tento svet stvoril, Synu, ktorý si ho vykúpil, Duchu Svätý, ktorý ho posväcuješ a udržiavaš, v tento pôstny čas prosíme: zmiluj sa nad nami. Daruj nám pozornosť a prítomnosť v čase, aby sme boli bdelí a hotoví pre príchod Kráľovstva Nebeského. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Branislav Kulík


Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Medzi národmi oznamujte Jeho skutky!  Žalm 105,1

Viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Rimanom 10,17


Pieseň Šalamúnova 2,8-13 • Modlíme sa za: Kremnica (ZvS)