Zamyslenie na deň 16.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 13,1-23

1 Už rok bol Saul kráľom. Keď druhý rok kraľoval nad Izraelom, 2 vybral si tritisíc mužov z Izraela. Dvetisíc ich bolo so Saulom v Michmáse a na bételskom pohorí a tisíc bolo s Jonatánom v Benjamínovej Gibei; ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu. 3 Jonatán pobil stráže Filištíncov, ktorí boli v Gibei, takže sa o tom dopočuli i Filištínci. Vtedy Saul dal zatrúbiť na roh po celej krajine oznamujúc: Nech to počujú Hebrejci. 4 Celý Izrael počul, čo sa oznamovalo, že Saul pobil stráže Filištíncov. Tým sa Izrael Filištíncom zhnusil. Ľud bol však zvolaný do Gilgálu za Saulom. 5 Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu: tridsaťtisíc vozov, šesťtisíc jazdcov a ľudu také množstvo, ako je piesku na morskom brehu. Tiahli nahor a utáborili sa v Michmáse, východne od Bét-Ávenu. 6 Keď izraelskí mužovia videli, že sa dostali do úzkych – lebo ľud bol sužovaný – poskrýval sa po jaskyniach, v dierach a skalách, v roklinách a jamách. 7 Hebrejci prešli cez Jordán na územie Gádu a Gileádu. Saul bol ešte v Gilgále, a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený. 8 Čakal tam sedem dní, do času, ktorý určil Samuel. Keď Samuel neprichádzal do Gilgálu, ľud sa od neho rozpŕchol. 9 Saul povedal: Prineste mi spaľovanú obeť a obeť spoločenstva. Obetoval spaľovanú obeť. 10 Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. 11 Samuel mu povedal: Čo si to urobil? Saul odpovedal: Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištínci sa zhromaždili v Michmáse, 12 pomyslel som si: Teraz pritiahnu na mňa do Gilgálu, a ja som ešte neuprosil Hospodina, nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť. 13 Nato Samuel povedal Saulovi: Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. 14 No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin. 15 Nato Samuel vstal a vystúpil z Gilgálu do Gibey Benjamínovej. Saul napočítal ľudu, ktorý ostal pri ňom, okolo šesťsto mužov. 16 Saul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý ostal pri nich, bývali v Benjamínovej Gibei a Filištínci táborili v Michmáse. 17 I vyšli záškodníci z filištínskeho vojska v troch húfoch. Jeden húf sa dal cestou na Ofru do kraja Šúál, 18 druhý sa dal cestou na Bét-Chórón a tretí sa dal cestou k pomedziu, ktorá sa zvažuje k údoliu Cebóím, smerom na púšť. 19 V celej izraelskej krajine nebolo ani jedného kováča, lebo Filištínci povedali: Nech si Hebrejci nerobia ani meče ani kopije. 20 Preto všetci Izraelci chodievali k Filištíncom naostriť si pluh, motyku, sekeru a kosu. 21 Cena za pluh a motyky bola jeden pím a za naostrenie sekier a nasadenie poriska tretina šekela. 22 Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopije v rukách ľudu, ktorý ostal so Saulom a Jonatánom; Saul a jeho syn Jonatán však mali meč. 23 Hliadka Filištíncov vyšla k michmaskému priechodu.


Saulovo zlyhanie. Izraelský kráľ Saul už rok kraľoval nad Izraelom. Teraz už bol na svoje kraľovanie dosť pyšný. Mal k dispozícii tisíce mužov, ktorým velil spolu so svojím synom Jonatánom. Keď pobili posádku Filištíncov v Gibei, dal to pyšne a s nadšením rozhlásiť po celej krajine, aby sa o tom každý dozvedel. Filištíncov si však proti sebe veľmi popudil. V obrovskom počte dobre vyzbrojení s tridsaťtisícimi vozmi sa zhromaždili do boja proti Izraelu, ktorého výzbroj bola v tom čase veľmi biedna. Saul sa veľmi vyľakal. O to viac, keď ľud, ktorý bol s ním zhromaždený v Gilgale, ustrašene utekal preč. Saul, ktorý mal podľa príkazu sedem čakať dní na Samuela, keď ten neprichádzal, rozhodol sa svojvoľne sám obetovať Hospodinovi namiesto neho. To však bolo veľmi zlé a Samuel, ktorý zakrátko prišiel, mu povedal: „Čo si to urobil? … Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, … pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin“ (v.13-14). – – Zamyslime sa, ako je to s našou poslušnosťou voči Bohu! Dokážeme Mu dôverovať a poslúchať Ho za každých okolností? Alebo strácame v ťažkostiach vieru, konáme svojvoľne a robíme kompromisy?
Modlitba: Pane, daj nám pevnú vieru a vytrvalosť v skúškach! Zlyhali sme, keď sa nám zdalo, že sa stane niečo zlé, ak Ťa budeme nasledovať. Odpusť! Zmeň naše srdcia! Amen.
Pieseň: ES 334
Autor: Viera Mariášová


Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky. Žalm 11,7

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Matúš 5,48


Rímskym 6,12-18 :: Modlíme sa za: Kšinná (Po)