Zamyslenie na deň 17.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 29,1-8

1 Ach, Aríél, Aríél, mesto, kde Dávid táboril! Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú! 2 Potom stiesnim Aríél, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. 3 Keď obkľúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. 4 Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch mŕtveho a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. 5 Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu, náhle sa ti stane, 6 že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povíchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. 7 Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Aríélu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. 8 Ako keď sa sníva hladnému o jedení, ale keď precitne, hlad je neukojený, ako keď sa smädnému sníva o pití, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne smädom, tak pochodí aj množstvo všetkých národov bojujúcich proti Sionu.


Hospodin bdie nad Svojím ľudom.V uvedenom texte znie napomenutie, ba až hrozba, že na mesto Dávidovo –Jeruzalem – sa oboria nepriatelia. Hlavné mesto Judey – Jeruzalem, „Aríél“,v ktorom je chrám Hospodinov, bude obkľúčené. No nie na jeho pád. Dôvodom Božieho hnevu je to, že poprední mužovia Jeruzalema sa nerozhodujú vždy múdro a ešte k tomu sa pyšne vypínajú. Pán Boh hrozí, že ľudská pýcha bude pokorená do prachu. Ale napriek tomu, že mnohé národy si mysleli, že Jeruzalem ľahko zaujmú, nakoniec zistili, že ho nemajú pevne vo svojej moci. Vyhrať nad Božou mocou je nemožné. Pán Boh zničí plány nepriateľa a každého, kto sa snaží ublížiť vyvoleným Božím. Pán si Svojich vždy ochráni, aj keď sú občas neposlušní, a spôsobí, že zuby nepriateľa „cvaknú“ naprázdno. Milý priateľu, hoci nie je vyslovene vojna a vo svete sa deje mnoho zla, neznamená to, že by Pán Boh nemal svet mocne vo Svojich rukách. Aj keď nás občas napomína i trestá – to len pre naše prebudenie. Kde je v čase skúšok tvoje srdce? V čom je tvoja istota a na koho sa spoliehaš? Nepozerajme krátko zrako, ale prosme Pána o múdrosť vidieť, že aj skúšky života sú s Jeho pomocou zdolateľné a môžu nás posunúť dopredu! Spoľahnime sa na Hospodina! Radí nám to On sám. Ten, ktorý je Pánom ľudských dejín. Ten, kto nás bezhranične miluje a chce nám pomôcť.
Autor: Terézia Gabčanová
Pieseň: ES503


Lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal Svoj vyvolený ľud. Izaiáš 43,20

Ježiš hovorí: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa! Ján 7,37


Lukáš 1,26-38 :: Modlíme sa za: Považská Bystrica (Tu)