Zamyslenie na deň 16.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. adventná nedeľa
Pripravujte cestu Hospodinovi! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou. Izaiáš 40,3.10


Izaiáš 40,1-8(9-11)

1 Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. 2 Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. 3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu! 4 Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím; 5 lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili. 6 Čuj, ktosi vraví: Volaj! I povedal som: Čo mám volať? 7 Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vädne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. 8 Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. 9 Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: Ajhľa, Boh váš! 10 Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho odmena je pred Ním. 11 Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.


Božie vyslobodenie. Ako často sme aj my uväznení v hriechoch a v poblúdeniach?! Je dobre, ak si svoje zlyhania uvedomujeme a v modlitbách prosíme o uvoľnenie reťazí a pút otrockého života, do ktorého sme sa dostali vlastnou vinou. Boh Otec nás oslobodzuje z hriechu a len On to môže urobiť. Len On nám dáva život pokoja a požehnania. On však čaká na naše pokánie. – – Možno si to však často ani neuvedomujeme a Pán nám dlho zhovieva ako Božiemu ľudu izraelskému, keď chodíme po svojich cestách a na tie Pánove sa nepýtame. Neuvedomujeme si, že hriech má moc zmeniť kvalitu nášho života, hriech zatarasuje cestu lásky, služby Pánovi aj blížnym. – – Tak ako Izaiáš, aj Ján Krstiteľ zvestuje príchod Pána Boha, nášho Spasiteľa, ktorý prichádza, aby presvietil tmu v našich srdciach a naplnil nás milosťou adventu. Pán prichádza, aby naplnil naše životy slobodou od hriechu a životom milosti Svojej. Toto potrebujeme počuť aj teraz. Si skleslý a nevládzeš? Je toho veľa, čo nevieš, ako dopadne? Máš strach a nepokoj? V Ježišovi je tvoje riešenie. Zver Mu všetko, čo je tvojím väzením! Boh aj tebe hovorí, že je tu, aby si našiel riešenie, vykúpenie a spásu. On to urobí Svojou mocou.
Autor: Andrea Lukačovská
Pieseň: ES 490


Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno. Žalm 38,5

Anjel povedal Jozefovi: Mária porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí Svoj ľud z ich hriechov. Matúš 1,21


Matúš 11,2-6(7-10) :: 1.Korintským 4,1-5 :: Žalm 33 :: Modlíme sa za: Tatranský seniorát