Zamyslenie na deň 17.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 2,18-29

18 Anjelovi cirkevného zboru tyatírskeho napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu: 19 poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky, hojnejšie než prvé. 20 Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. 21 Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. 23 A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. 24 Ale vám ostatným v Tyatíre, ktorí sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí – ako vravia – nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím: nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem! 26 Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi 27 a bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, 28 ako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. 29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!


Kto zvíťazí a vytrvá v mojich skutkoch až do konca, tomu dám moc nad národmi. Názov mesta Tyatíra znamená „panovačná žena“, čo korešponduje s výčitkou, ktorá tomuto zboru zaznieva: „Mám proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov…“ (v.20). Ostať verným Pánovi Ježišovi je o vytrvalosti, ktorá nás vedie, aby sme bdeli a všímali si aj veci, ktoré stoja proti Bohu. Pán Ježiš nás k tomu povzbudzuje, keď hovorí: „Bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka“ (Mt 25,13)! To je ten vrchol, ku ktorému majú Božie deti smerovať svoj život. K stretnutiu s Pánom nášho života. Aj dnešná doba je dobou diablovho zápasu o naše duše. „Diabol nás obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1Pt 5,8). To nás vedie k obozretnosti, ku skúmaniu vecí a ich podstaty, k bdelosti a ostražitosti. To nie je o spiatočníctve, ani o uctievaní tradícií, ani o jednoduchšej ceste viery. Práve naopak, iba skúmanie duchov a podstaty vecí nás môže uchrániť pred diablom a viac otvoriť pre Božie konanie v našom živote. A iba ten, kto vytrvá v skutkoch Pána Ježiša až do konca, dostane moc nad národmi. Je to nádherné potvrdenie zasľúbenia Kristovej Cirkvi, ktorá raz bude spolu so svojím Pánom súdiť zem. Kiež sa tieto slová zasľúbenia naplnia pri každom z nás!
Autor: Monika Beňová
Pieseň: ES 251


Veľká bude Jeho vláda a nebude konca pokoju. Izaiáš 9,6

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Židom 13,8


Efezským 5,25-32 :: Modlíme sa za: Marhaň (Šz)