Zamyslenie na deň 16.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 8,13-22

13 Šesťsto prvého roku Nóachovho života, prvého dňa prvého mesiaca vyschli vody na zemi. Vtedy Nóach odstránil z korábu pokrov, a hľa, povrch zeme už obschol. 14 Dvadsiateho siedmeho dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá. 15 Tu riekol Boh Nóachovi: 16 Vyjdi z korábu a s tebou tvoja žena, tvoji synovia i ženy tvojich synov. 17 Vyveď všetky živočíchy, ktoré sú z každého tvora s tebou, a to vtáctvo, dobytok i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, nech sa hýbu na zemi, nech sa plodia a množia na zemi. 18 Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. 19 Všetky živočíchy, plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z korábu po čeľadiach. 20 Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. 21 Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil. 22 Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.


Milosrdenstvo. V roku 2014 režisér Darren Aronovsky natočil na základe rozprávania 1. Knihy Mojžišovej o potope film Nóach / „Noe“. Hlavnú postavu stvárnil herec Russell Crowe a tvorcovia filmu mu dali za úlohu vyjadriť zvláštne pochopenie pre Božie konanie. Podľa ich výkladu Nóach porozumel Hospodinovej ľútosti nad stvorením človeka (1M 6,6) tak, že Boh už nechce na zemi nijakého človeka, ani jeho – Nóacha, ani jeho rodinu. Oni majú byť poslední ľudia. Po ich smrti zostanú už len zvieratá a ľudský rod vymrie. Na konci filmu musí však Nóach prijať Hospodinovo rozhodnutie a zmieriť sa s tým, že Boh zachraňuje nielen zvieratá, ale aj ľudí. Nóach spoznáva Božie odpustenie a Božie konanie inak, než ho dovtedy chápal. „Lebo zmýšľanie ľudské je zlé od jeho mladosti a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil“, čítame vo verši 21. Príčinou potopy bola veľká skazenosť ľudí na zemi. Na konci potopy nie je nikto lepší ani bezhriešny. Ľudské zmýšľanie je zlé, no Boh sa vydáva na cestu záchrany ľudského života. „Sejba ani žatva… nikdy neprestanú“. Človeku je darovaná nová cesta s Hospodinom k vykúpeniu skrze Ježiša Krista. Zjavuje sa Božie milosrdenstvo.
Pieseň: ES 474
Autor: Daniel Midriak


Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoj dobrý plán záchrany ľudstva, ktorý nezlyhá! Ďakujeme, že aj keď si nezaslúžime nebo, môžeme ho prijať poslušnou vierou, ako Nóach! Amen.


Ak by ťa tvoj brat alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlastný život, tajne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! nepovoľuj mu ani ho neposlúchaj. 5.Mojžišova 13,7.9

Kristus nás oslobodil k slobode. Galatským 5,1


Rímskym 8,26-30 :: Modlíme sa za: Hlboké (My)