Zamyslenie na deň 17.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 4,1-14

1 A teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím plniť, aby ste ostali nažive a aby ste tam vstúpili a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. 2 Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dávam. 3 Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal-Peóra, totiž, že Hospodin, tvoj Boh, všetkých, ktorí nasledovali Baal-Peóra, vyhubil spomedzi teba. 4 Vy však, ktorí sa pridŕžate svojho Boha, Hospodina, všetci ste podnes nažive. 5 A hľa, učím vás ustanoveniam a právnym predpisom, ako mi prikázal Hospodin, môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju zabrali. 6 Zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia: Naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ. 7 Lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blízki, ako je Hospodin, náš Boh, kedykoľvek Ho vzývame? 8 A ktorý veľký národ by mal také správne ustanovenia a právne predpisy, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám?

9 Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči, a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života; oboznám s nimi svojich synov i vnukov – 10 i s dňom, keď si stál pred Hospodinom, svojím Bohom, na Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť. 11 Keď sme sa priblížili a zastali pod vrchom, vrch vzplanul ohňom po samé nebo, zahalené do tmy, oblaku a mrákavy. 12 A Hospodin hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuvideli; len hlas zaznel. 13 Vtedy vám oznámil svoju zmluvu – desať výrokov – ktorú vám prikázal plniť. Napísal ju na kamenné dosky. 14 Mne však Hospodin v tom čase prikázal vyučovať vás ustanovenia a právne predpisy, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej idete a ktorú máte zabrať.


Počúvanie a poslušnosť. Ježišovi nasledovníci sa vyznačujú tým, že počúvajú Božie nariadenia a konajú podľa nich. Aj v dejinách cirkvi Božej je zjavné, aké je to prínosné a požehnané, keď sa posolstvo dobrej správy jasne, nebojácne a pravdivo zvestuje a odozvy sú viditeľné v tom, že cirkev rastie, ľudia sa obracajú a sú zachraňovaní. Ak si však Boží ľud a jeho vodcovia zľahčia Božie požiadavky, úroveň klesá a výpovedná hodnota je často nulová. Milovaní, poďme aj dnes počúvať a poslúchať! Nevyberajme si, čo sa dnes hodí a čo nie, nevylučujme, čo je nemoderné, čo bolo – podľa nás – vtedy „inak myslené“…! Aj dnes kráčajme podľa požiadaviek Božieho Slova, a tým Jeho vôle! Vzoprime sa vplyvu sveta, ktorý narušil poslúchanie a počúvanie Boha aj medzi nami! Verme celej Biblii – jej autorite! Na tom to stojí alebo padá, keď rozhodujeme my. Ak sa v našich kruhoch skloňuje slovo „prebudenie“, možno ho naplniť rozhodnutím znova poslušne kráčať. Aj keby sme sa svetu či v cirkvi zdali konzervatívni! Stojí to za to. Prináša to pohyb, zmeny a pravý život pôsobením Ducha Božieho. Božím zámerom je, aby sa tak dialo pri nás, v našich zboroch, v cirkvi. Vieme, že základom je Kristus. On nám daroval aj dnešok, aby sme žili v Ňom a On v nás a aby sme aplikovali Jeho učenie a boli svetlom v tme. Počúvajme a poslúchajme!
Autor: Ján Hevera
Pieseň: ES 483


Budú mojím vlastníctvom – vraví Hospodin mocností – v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Malachiáš 3,17

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno. Ján 1,12


Galatským 5,1-6 :: Modlíme sa za: Rozložná (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby