Zamyslenie na deň 16.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 3,12-29

12 V tom čase sme zabrali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri potoku Arnón, a polovicu pohoria Gileádu i jeho mestá dal som Rúbenovcom a Gádovcom. 13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán – Ógovo kráľovstvo – dal som polovici kmeňa Menašše, celú oblasť Argóbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáovcov. 14 Menaššeho syn Jáír zabral celú oblasť Argóbu až po gešúrske a maachánské územie, to jest Bášán, a pomenoval tieto dediny podľa svojho mena Chavvót-Jáír, ako je to dodnes. 15 Máchírovi som však dal Gileád. 16 Rúbenovcom a Gádovcom som dal z Gileádu až po potok Arnón – stred údolia tvorí hranicu – a až po potok Jabbók, hranicu Ammóncov; 17 k tomu Arábu s Jordánom ako hranicou, od Kinneretu až k moru v Arábe – Soľnému moru – pod svahmi Pisgy na východe. 18 V tom čase som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlastníctva. Všetci, čo ste bojaschopní, prejdite ozbrojení na čele svojich bratov – Izraelcov; 19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok – veď viem, že máte mnoho dobytka – zostanú bývať vo vašich mestách, ktoré som vám dal, 20 pokiaľ Hospodin nedopraje pokoja vašim bratom ako vám; potom aj oni zaberú krajinu, ktorú im Hospodin, váš Boh, dáva za Jordánom. Potom sa vrátite každý ku svojmu vlastníctvu, ktoré som vám dal. 21 Vtedy som prikázal Józuovi: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš. 22 Nebojte sa ich, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás! 23 Vtedy som takto prosil Hospodina: 24 Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? 25 Kiež smiem prejsť a uzrieť dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie s Libanonom. 26 Ale Hospodin sa rozhneval na mňa pre vás; nevyslyšal ma, ale mi riekol: Dosť máš! Nehovor mi viac o tom! 27 Vyjdi na vrchol Pisgy a pozri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a rozhliadni sa vlastnými očami, lebo neprejdeš cez tento Jordán! 28 Józuovi však daj príkaz, posilni ho a vzmuž, lebo on prejde na čelo tohto ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlastníctva tú krajinu, ktorú uvidíš! 29 Zostali sme teda v údolí naproti Bét-Peóru.


Váš Boh sám bojuje za vás! Nebojte sa! Tak zaznieva myšlienka v našom texte pre Izrael, ktorý má pred sebou mnoho nepriateľov. Text je spomienkou Mojžiša na putovanie krajinou až k Jordánu. Za túto rieku sa Mojžiš už dostať nesmel, napriek tomu, že po tom túžil. Mohol vidieť iba kraj za Jordánom. Tam budú smerovať kroky Izraela. – – Pozemská vlasť je tu pre nás iba na čas, ktorý Pán Boh ustanovil. Zažijeme časy príhodné i nepríhodné, časy dostatku i nedostatku, ale vždy je s nami Hospodin. Neopúšťa nás! Preto sa nemusíme báť. Pamätajme aj na to, že je potrebné nechať sa Pánom Bohom viesť. To znamená poddávať sa Mu v pokore a bázni a počúvať Jeho prikázania. Ak toto neplníme, pozor, sme to my sami, kto Pána Boha opúšťa, a tým si na seba privodzuje trest Boží. Ba dokonca môžeme zájsť až tak ďaleko, že sa vymaníme z Jeho milostivých rúk. Kiežby nás od toho Pán Boh uchránil! Buďme vďační za Božie volanie, ktoré nám zaznieva, za Jeho milosť danú nám v Pánovi Ježišovi Kristovi! V Ňom máme cestu, aby sa pri nás naplnil skutočný cieľ života, nebeská vlasť, na ktorú by sme mali myslieť. Tam nebude plaču ani bolestí, ale zasľúbená trvalá radosť.
Autor: Radoslav Grega
Pieseň: ES 247


Nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu! 5.Mojžišova 5,21

Ježiš hovorí: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Lukáš 12,15


Rímskym 9,31-10,8 :: Modlíme sa za: Roštár (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby