Zamyslenie na deň 16.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 24,22-27

Počujúc to, Felix odročil vec, lebo veľmi dobre poznal to učenie, a povedal: Až zíde sem veliteľ Lyziáš, posúdim váš spor. 23 Stotníkovi však nariadil, aby dával pozor naňho, dal ho do ľahkej väzby, nebrániac nikomu z jeho priateľov, ak by mu chceli posluhovať. 24 Po niekoľkých dňoch prišiel Felix s manželku Druzilou, ktorá bola Židovka, predvolal si Pavla a vypočúval ho o jeho viere v Ježiša Krista. 25 Ale keď Pavel hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, naľakal sa Felix a odpovedal: Nateraz môžeš odísť; v príhodnom čase si ťa predvolám. 26 Pritom však dúfal, že mu Pavel dá peniaze; preto si ho častejšie predvolával a hovorieval s ním. 27 Po uplynutí dvoch rokov dostal Felix nástupcu Porcia Festa a, chcejúc sa zavďačiť Židom, ponechal Pavla v žalári.


Páčiť sa Pánu Bohu alebo ľuďom? Milujúci Boh túži, „aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy“ (1Tim 2,4). V praktickom živote to znamená toľko, že Pán skrze Svojho Svätého Ducha oslovuje každého človeka. Robí to rôznym spôsobom – s cieľom človeka zachrániť. Aj Félix je jedným z mnohých, ktorých Pán oslovuje, Svojím Duchom sa ho dotýka, a to skrze svedectvo apoštola Pavla. Z prečítaného slova vnímame, že Festus bol usvedčený (v. 25), no napriek tomu zostal len pri počúvaní. Na základe poslednej vety v texte môžeme vnímať, prečo zostal len poslucháčom a nie činiteľom Slova: „…chcejúc sa zavďačiť Židom“ (v. 27). Pre Félixa bol prvoradý názor a postoj človeka. Akoby sa tu opakovala scéna pred ukrižovaním Pána Ježiša, keď Pilát vníma pravdu, a predsa podlieha tlaku okolia. Chce vyhovieť ľuďom. Strach z toho, čo povie okolie, túžba zapáčiť sa ľuďom, mať priazeň človeka, zaviedla nejedného na scestie. Žiaľ, túžba páčiť sa ľuďom, zviedla aj mnohých kresťanov ku kompromisom s vierou. A pamätajme, že kompromisy v otázke Božieho Slova a viery pôsobia regres – úpadok. Dnes sa chceme spýtať: Na koho názore mi záleží: na Božom, či ľudskom? Čo je pre mňa dôležitejšie: to čo si myslí Boh, alebo človek? Nenechajme sa ani dnes zmiasť a oklamať! Byť verný Pánu Bohu a Jeho Slovu sa oplatí.
Autor: Anna Belanji
Pieseň: ES 483


Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! Ámos 5,24

Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 2.Korintským 9,10


1.Korintským 10,23-31 :: MODLÍME SA ZA: Poniky (Zv)