Zamyslenie na deň 15.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 24,1-21

Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš so staršími a s nejakým rečníkom Tertulom a žalovali vladárovi na Pavla. 2 Keď Pavla predvolali, začal Tertulus žalovať hovoriac: Že tvojou zásluhou požívame úplný pokoj a tvoja múdrosť vykonala mnohé nápravy v prospech tohto národa, 3 to, výborný Felix, vždy a všade s najväčšou vďačnosťou uznávame. 4 Ale, aby som ťa nezdržiaval dlho, prosím ťa, vypočuj nás v krátkosti s prívetivosťou tebe vlastnou. 5 Zistili sme totiž, že tento muž je ako mor, po celom svete vyvoláva vzbury medzi Židmi a je vodcom nazaretskej sekty. 6 Áno, pokúsil sa poškvrniť aj chrám. Chytili sme ho však a chceli sme ho súdiť podľa svojho zákona. 7 Ale prišiel veliteľ Lyziáš, vytrhol nám ho násilne z rúk 8 a rozkázal, aby jeho žalobníci šli k tebe. Keď ho vyšetríš, sám sa dozvieš o všetkom, čo žalujeme naňho. 9 Aj Židia prisviedčali a tvrdili, že je tak. 10 Vtedy Pavel, keď mu vladár dal znamenie, aby hovoril, odpovedal: Keďže viem, že si od mnohých rokov sudcom tohto národa, budem sa brániť s dobrou mysľou, 11 lebo sa môžeš presvedčiť, že nie je tomu viac ako dvanásť dní, čo som prišiel do Jeruzalema, aby som vzýval Boha. 12 A ani v chráme ma nenašli hádať sa s niekým alebo vyvolávať vzbury v zástupe, ani v synagógach, ani v meste; 13 ani nemôžu dokázať, čo teraz žalujú na mňa. 14 Ale priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa učenia, ktoré nazývajú sektou, a verím všetkému, čo je napísané v zákone a prorokoch, 15 i nádej mám v Bohu, ktorú aj oni prechovávajú, že bude vzkriesenie spravodlivých aj nespravodlivých 16 Preto sa aj ja snažím zachovať si vždy čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi. 17 Po niekoľkých rokoch prišiel som, aby som doniesol milodary svojmu národu a obete. 18 A pritom našli ma v chráme, očisteného, nie so zástupom ani s hlukom, 19 niektorí Židia z Ázie; oni mali by stáť tu pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. 20 Alebo nech títo tu povedia, čo našli pri mne nepravé, keď som stál pred radou, 21 až na jediný výkrik, ktorý som zavolal, stojac medzi nimi: Pre vzkriesenie z mŕtvych ma dnes súdite.


Odporcovia Ježiša Krista a Jeho učenia môžu stáť proti sebe, ale keď ide o ich spoločný záujem – protiviť sa evanjeliu – to ich vie na krátko spojiť: Židia nenávideli Rimanov. Dôkazov z nebiblickej literatúry je dosť. Ale taký Pilát, Félix, či Festus boli spojenci na nezaplatenie, keď išlo o odstránenie nepohodlných. Spôsob, akým sa Tertulus, hovorca židovskej veľrady, snaží neúprimnými a lživými slovami zabezpečiť Félixovu podporu, je až nechutný. Vieme, že Félix bol telom panovníkom, ale dušou bol stále otrokom, aj keď sa z toho stavu vyslobodil. Zaobchádzal s ľuďmi nesmierne kruto, tak, ako v minulosti ľudia s ním. Židom nezabezpečil ani pokoj, ani blaho, ale svojimi masakrami vzbudzoval odpor. Veľrada a jej podporovatelia však aj v predošlej kapitole razili heslo: „Účel svätí prostriedky.“ Ak sa cítili ohrození, vtedy koketovanie s Rímom, klamstvá aj úkladné vraždy boli menším zlom, ktoré „Boh iste pochopí.“ Nemôžeme sa čudovať, že dielo takýchto ľudí sa nevydarilo. Boh bol na druhej strane – s Pavlom. Pavol to vedel a vystupoval smelo. Bol síce radikálne zavrhnutý svojím národom a jeho misiu v Jeruzaleme ďalej znemožňovali, ale kde sa zatvoria jedny dvere, Boh otvára druhé – Pavol káže vladárom, ktorí ho vyšetrujú a neskôr väzňom, ľuďom na Malte aj v Ríme. A naďalej sa plnia slová Pána Ježiša (Mt 10,18) a nie slová Jeho nepriateľov.
Autor: Marek Ivan
Pieseň: ES 503


Hospodin hovorí: Volal si v súžení a vytrhol som ťa. Žalm 81,8

Tu prišiel k Ježišovi malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. Marek 1,40-42


Efezským 5,15-20 :: MODLÍME SA ZA: Pondelok – Hrnčiarska Ves (No)