Zamyslenie na deň 16.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa po Svätej Trojici
Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží. Efezským 2,8


1.Korintským 1,18-25

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? 21 Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): 22 lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, 24 ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.


Zvesť o kríži je bláznovstvom, ktoré zachraňuje človeka. Pravdivosť slov apoštola Pavla, že „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom…“, si uvedomíme vo chvíli, keď sa ocitneme v spoločnosti neveriacich ľudí. Pokiaľ sme medzi „svojimi“, bratmi a sestrami v Kristovi v cirkevnom zbore alebo kdekoľvek v spoločenstve veriacich, nie je nijaký problém hovoriť o Kristovi, o Jeho záchrane, o Božej milosti… Ale v spoločenstve ľudí, ktorí nie sú kresťanmi a neveria v Boha, sú všetky tieto slová cudzie. Zrazu vnímate, akoby ste boli z inej planéty. Iné hodnoty, iný slovník, iné zmýšľanie. A to, čo poznáte zo svojho prostredia viery, ktorým je cirkevný zbor, je všetkým vzdialené. Otázkou je, ako s tým naložiť? V prvom rade zostať verný Tomu, Komu som uveril – Ježišovi Kristovi. To, že ľudia mimo cirkvi Ho nepoznajú, nie je dôvod na to, aby som Ho zaprel aj ja. Ale naopak, mám vydávať dobré svedectvo viery svojím životom, a tak je možné aj iných získať pre toto „bláznovstvo“, ktoré však má skvelú budúcnosť. Emil B. Lukáč napísal jednu skvelú báseň: „Blázon pre Krista.“ Jej záver znie: „Bláznovi získať bláznov na účasť Jeho diela, by jeden pastier bol a jedno stádo, lov. Tak blázon pre Krista. To kariéra skvelá.“ Odporúčam však prečítať celú báseň.
Autor: Marián Čop
Pieseň: ES 457


Na Bohu spočíva moja spása, moja česť. Žalm 62,8

Ježiš povedal Petrovi: Ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. Lukáš 22,32


Lukáš 5,1-11 :: Žalm 1 :: Ján 1,35-42 :: MODLÍME SA ZA: Slovenské evanjelizačné stredisko