Zamyslenie na deň 16.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 8,1-13

1 Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach 2 ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý rozložil Pán, a nie človek. 3 Veď každý veľkňaz je na to ustanovený, aby prinášal dary a obete; preto aj On musí mať niečo, čo by priniesol. 4 Lebo keby bol na zemi, nebol by vôbec kňazom, veď tu sú tí, čo prinášajú dary podľa zákona, 5 keď konajú bohoslužbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí, ako to bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: Hľaď – povedal mu totiž (Boh) – aby si vyhotovil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 6 Teraz však dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami. 7 Keby totiž oná prvá (zmluva) bola bývala bez chyby, nebolo by treba hľadať miesto druhej. 8 Ale Boh ich karhá: Ajhľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a s domom Júdovým; 9 nie podľa onej zmluvy, čo som uzavrel s ich otcami toho dňa, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta; pretože oni nezotrvali pri mojej zmluve, aj ja som ich opustil, hovorí Pán. 10 Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca a ja im budem Bohom, a oni mi budú ľudom. 11 A nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata, a nebudú hovoriť: Poznaj Pána! lebo ma budú poznať všetci od malého po veľkého 12 a budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím. 13 Keď však hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú za zastaranú; a čo je zastarané a prežilo sa, je blízke zániku.


Lepšia zmluva na lepších zasľúbeniach. Zmluva je záväzná dohoda medzi dvomi alebo viacerými zmluvnými stranami, v ktorej jedna strana sľubuje vykonať určité veci za podmienky splnenia zmluvných záväzkov druhou stranou. Určite ste už v živote uzatvorili niekoľko dohôd. Či to boli ústne alebo dokonca písomné zmluvy potvrdené notárom, robíme to preto, aby sme si boli istejší tým, na čom sme sa dohodli. Určite by sme sa nesťažovali, ak by plnenie podmienok bolo lepšie, ako sme sa dohodli. To sa spravidla nestáva. Bola by to nejaká „chyba v programe“. Čitateľom Biblie sú známe tiež zmluvy – Stará a Nová. Obe spolu súvisia. Sú to zmluvy Boha s človekom. Jeho zmýšľanie je úplne iné ako ľudské. On je Všemohúci. On mení zmluvu za pochodu s výsledkom, ktorý je lepší, ako si vieme predstaviť! Tešme sa, že sa podmienky v zmluve zmenili! Svätý Boh pozerá na nás skrze Kristovu krv. Kráčajme ako nové stvorenia zmenené Kristom i dnes vďaka Jeho zmluve!
Autor: Tibor Molnár
Pieseň: ES 490


Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Žalm 145,9

Aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. Rímskym 8,21


Izaiáš 32,11-18 :: Modlíme sa za: Blatnica (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby