Zamyslenie na deň 16.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 3,14-21

14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18 aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.


Viera potrebuje rásť. Mnoho kresťanov si myslí, že sa im stačí naučiť iba základné kresťanské poučky a viac nepotrebujú. Dokonca aj v cirkvi sme začali považovať za „dobrého kresťana“ toho, kto vie naspamäť odrapotať Otčenáš, Desatoro a Krédo, ktoré sa kedysi narýchlo naučil iba preto, aby mohol mať cirkevný sobáš alebo byť krstným rodičom. Ako základ je to možno fajn. Viera a vzťah s Bohom však musia rásť. Nesmieme sa uspokojiť iba so základným, či povrchným poznaním. – – Mnoho kresťanov sa tak neraz podobá prváčikovi, ktorý sa naučil písmenká zo šlabikára a už si myslí, že mu to stačí a nemusí viac nič čítať. Pritom je tu pred ním celý vesmír rôznych kníh, článkov a poznatkov, ktoré keby chcel, by si mohol prečítať. – – Mnohí sa aj vo viere uspokoja iba s nevyhnutným základom a pritom je tu celý vesmír, šírka, dĺžka, výška a hĺbka Kristovej lásky, ktorú môžu spoznávať. Náš vnútorný človek musí rásť, zosilnieť a stále viac a viac byť naplňovaný Božou plnosťou. – – Ako je to s nami? Rastieme, alebo sme sa iba uspokojili so základnými informáciami o Bohu? Túžime stále viac a viac spoznávať toho veľkého Pána, o ktorom píše apoštol, alebo sme Ho vo svojom živote zredukovali iba na pár katechizmových poučiek?
Autor: Ondrej Majling
Pieseň: ES 286


Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým. Príslovia 5,21

Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier: poznám Svoje a mňa poznajú moje. Ján 10,14


Ján 10,1-10 :: Modlíme sa za: Zemianske Kostoľany (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby