Zamyslenie na deň 15.3.2024

Marek 13,14-23

14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia stáť na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech rozumie —, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 15 Kto bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu. 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 17 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť! 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime! 19 V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani viac nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vybral, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Hľa, tam je!‘ — neverte! 22 Povstanú totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby, ak je to možné, zviedli vyvolených. 23 Vy si však dajte pozor. Povedal som vám to všetko vopred.


Bez Boha to nepôjde. Svet, v ktorom dnes žijeme a vládneme si sami, bez Ježiša, už predstihol aj Sodomu a Gomoru. Dávno prestal pozdvihovať svoje oči k vrchom, odkiaľ vždy prichádzala účinná pomoc v pravý čas od mocného a verného Boha lásky a milosrdenstva, ktorý učinil nebesá a zem, Ochrancu, ktorý nikdy nespí a nedrieme! Vyhnali sme Ho odvšadiaľ, dokonca i z chrámov našich sŕdc. Teraz sa čudujeme a často zamierame od strachu, že Zem, tá naša nádherná „modrá planéta“ sa bez Neho otriasa v hĺbke svojich základov. Akoby už na nej nebolo bezpečného miesta, úkrytu, často však hrôza a strach. A my, ľudia, sa ešte stále tvárime, že si „bez Boha na svete“ vystačíme sami. NIE! Nedajme sa oklamať, Boh sa nedá naveky vysmievať! Ďakujme Mu za Jeho milosť, že ešte stále trvá a že sa Pán Ježiš ešte stále dáva nájsť! Dajme sa Mu zachrániť, zložme pod krížom – pri Jeho nohách – bremená našich vín a zažijeme bezpečie Jeho radostnej a mocnej prítomnosti v osobnom vzťahu lásky i dôvery s Ním! Zhoďme z trónov našich sŕdc to naše pyšné „JA“ a dovoľme Božiemu Synovi naveky zaujať v nás miesto Pána a Kráľa našich životov! Len Jeho láska má moc skrze Ducha Svätého meniť naše srdcia i životy na Jeho podobu. Len ten, „kto má Syna, má i život; kto nemá Syna Božieho, nemá život“ (1Jána 5,12).

Modlitba: Bože, ďakujem, že bez Teba nemusíme byť. Odpusť, že sa o to často snažíme, alebo zabúdame na Teba. Veď nás Tvojím Duchom a napĺňaj radosťou z Teba, nech Ťa nasledujeme. Amen.
Pieseň: ES 694
Autor: Martin Bajza


Ste synovia Hospodina, svojho Boha. 5.Mojžišova 14,1

Vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Galaťanom 3,26


Ján 16,16-23a • Modlíme sa za: Kraskovo (RiS)