Zamyslenie na deň 16.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 25,1-16

1 Ak vznikne spor medzi mužmi a prídu pred súd, ak ich budú súdiť, spravodlivého oslobodia a vinného odsúdia, 2 ak si vinník zaslúži palicovanie, sudca nariadi položiť ho a biť v jeho prítomnosti, ako zasluhuje podľa svojej viny. 3 Môže ho dať udrieť štyridsaťkrát, nie viac; ak by ho dal biť navyše, tvoj brat by bol potupený pred tvojím zrakom. 4 Mlátiacemu volovi hubu nezaväzuj!

5 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, nech sa žena zomretého nevydá mimo rodiny, za cudzieho. Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti. 6 Prvorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zomretého brata, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela. 7 Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, nech jeho švagriná príde do brány k starším a povie: Môj švagor odopiera zachovať svojmu bratovi meno v Izraeli, nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti. 8 Vtedy nech ho starší mesta predvolajú a prehovoria s ním. Keď však povstane a prehlási: Nechcem si ju vziať! 9 švagriná pristúpi k nemu, pred očami starších zobuje mu obuv z nohy, napľuje mu do tváre a povie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce budovať domácnosť svojho brata! 10 I bude sa volať v Izraeli: Dom zobutého.

11 Ak sa dvaja mužovia medzi sebou pobijú, a ak pristúpi žena jedného, aby vyslobodila svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, ak vystrie ruku a chytí ho za jeho prirodzenie, 12 odsekni jej ruku; nech sa nezľutuje tvoje oko nad ňou.

13 Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie. 14 Nemaj vo svojom dome dvojakú éfu: väčšiu a menšiu. 15 Závažia maj presné a správne; éfu maj presnú a správnu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 16 Lebo pred Hospodinom, tvojím Bohom, je ohavný každý, kto to činí, každý, kto pácha bezprávie.


Boží princíp. Na prvý pohľad sa zdá, že tieto verše pre nás už nie sú dôležité. Ale pri hlbšom zamyslení v nich objavíme niekoľko dôležitých princípov viery, týkajúcich sa poslušnosti v osobnom živote, v živote rodiny, v živote spoločnosti. Vidíme v nich Hospodinovu iniciatívu v Jeho milostivej starostlivosti o Svoj ľud: „Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom…“ (5M 14,2)! Tam, kde nám Boh dáva nariadenia, máme ich prijímať za svoje, aby sme spoznali útoky, ktoré prichádzajú od zlého a od nášho starého ja. Máme to robiť preto, aby sme neznesväcovali svojím konaním Hospodinovo dielo v nás. Poslušnosť nám prinesie harmóniu do vzťahov s Hospodinom, ale aj do vzťahov medzi nami aj voči svetu. Kde víťazí Hospodin, tam sa smieme radovať aj my. A v tomto víťazstve spoznávame aj spravodlivú mieru pre trest, ktorý napráva človeka na cestu spásy – pokánia a odpustenia. Poznávame spravodlivý podiel pre pracovníkov na Božej vinici. Spoznávame, že rodina je BOŽÍ PRINCÍP života spoločnosti podľa Božej vôle. Tamar (1M 38. kap.) bojovala o svoje rodinné právo. Ak svoju rodinu zanedbávaš, ponúkaš priestor v nej zlému – Satanovi s jeho spôsobmi. Božím cieľom pre rodinu je rozmach, nie stagnácia alebo rozpad. „Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ!“ (Prísl 10,22).
Autor: Dušan Valko
Pieseň: ES 239


Boh hovorí: Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať! Žalm 50,15

Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Židom 4,16


Rímskym 7,14-25a :: Modlíme sa za: Smrečany (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby