Zamyslenie na deň 15.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 24,6-22

6 Nech nikto neberie do zálohu ani ručný mlynček, ani vrchný žarnov, lebo tým by bral do zálohu život. 7 Ak bude niekto pristihnutý, že okráda niekoho spomedzi svojich bratov, spomedzi Izraelcov, a zaobchádza s ním ako s otrokom, a ak ho predá, nech zomrie taký zlodej; tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 8 Pri vyrážke malomocenstva bedlivo zachovávaj a plň všetko, čomu vás učia lévijskí kňazi; bedlivo plňte všetko, čo som vám prikázal. 9 Pamätaj, čo učinil Hospodin, tvoj Boh, Mirjame, keď ste tiahli z Egypta. 10 Ak požičiaš niečo svojmu blížnemu, nevkroč do jeho domu vziať si niečo do zálohu. 11 Postoj vonku a muž, ktorému požičiavaš, nech ti záloh vynesie von. 12 A ak je to chudobný muž, nechoď spať s jeho zálohom. 13 Rozhodne mu vráť jeho záloh pri západe slnka, aby si ľahol vo svojom plášti a blahorečil ti; ty však budeš spravodlivý pred Hospodinom, svojím Bohom. 14 Neutláčaj biedneho a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách. 15 Vyplať mu ešte v ten deň pred západom slnka mzdu, lebo je núdzny a netrpezlivo na ňu čaká; nech nevolá proti tebe k Hospodinovi; ináč budeš mať hriech. 16 Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech! 17 Neprekrúcaj právo cudzinca ani siroty a neber do zálohu vdovine šaty. 18 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Hospodin, tvoj Boh; preto ti prikazujem, aby si toto konal. 19 Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho; nech ostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20 Keď budeš obíjať svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy; nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. 21 Keď budeš oberať vinicu, nepaberkuj za sebou; nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. 22 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte; preto ti prikazujem, aby si toto robil.


Nezakrývaj svoje jazvy a nezabúdaj na ne. Jedného dňa si môj syn všimol jazvy na mojej ruke a položil mi otázku: Ako sa to stalo? Vznikol zaujímavý rozhovor. Uvedomil som si, že každá jazva má svoj príbeh. Ako sa z rany stáva jazva? Je to dôkaz, že rana môže byť zahojená. Je to aj svedectvo o lekárovi, ktorý z rán urobí jazvy. – – Často ako kresťania rozmýšľame, ako povedať Evanjelium ľuďom okolo nás. Zdá sa mi, že by stačilo povedať o uzdravených ranách. To, čo pre nás osobne urobil Boh. Máme tendenciu zakrývať svoje jazvy. Hanbiť sa za minulosť. A práve to potrebujú počuť ľudia v našom živote. Že to funguje a kresťanstvo je reálne. Boh často Izraelitom pripomínal, aby nezabudli na to, čo pre nich urobil. Na vyslobodenie z otroctva. Pretože vtedy nestratíme kontakt s Bohom. A Biblia nebude len súborom pravidiel, ale živým Slovom.
Autor: Peter Mozola
Pieseň: ES 282


Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. 1.Kronická 29,17

Ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista. Efezským 4,15


Kolosenským 3,(5-7)8-11 :: Modlíme sa za: Slovenské Pravno (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby