Zamyslenie na deň 16.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 9,9-12

9 Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice. 10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema; zničené budú vojnové luky, a bude zvestovať národom pokoj; jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. 11 Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. 12 Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam: Dvojnásobne ti odplatím.


Evanjelium podľa Zachariáša. Pán Boh prichádza k vrcholnému zasľúbeniu pre celý svet – v príchode Mesiáša a Jeho vlády. Prorok zvláštnym spôsobom opisuje povahu nového Kráľa: spravodlivý a záchranca – pomocník. Prichádza v pokore, ľudskému rozumu až nepochopiteľnej – na osliatku. Prichádza, aby zriadil kráľovstvo pokoja – „bude zvestovať národom pokoj“ (v. 10) a spravodlivosti (v. 11-12). Na naplnenie tohto zasľúbenia musel izraelský národ čakať temer 500 rokov. Koľko generácií sa za ten čas vystriedalo? Ale zasľúbenie sa splnilo príchodom Pána Ježiša Krista. Svedčia nám o tom evanjeliá (Mat 21,1-11; Ján 12,12-16). Tam nájdeme naplnenie zasľúbení – v živote Pána Ježiša ako Záchrancu a Spasiteľa, v Jeho obeti na kríži. Božie slovo je nadčasové. V adventnom čase sa zamýšľame nad Druhým Príchodom Pána Ježiša. Mnohí majú problém veriť biblickým slovám o Druhom Príchode Pána Ježiša, o vzkriesení, o konci sveta, o Božom súde a večnosti. Ale tak, ako žil v očakávaní izraelský národ, aj my máme žiť vo viere a v nádeji, že všetko, čo je v Biblii napísané, sa splní – do bodky. Aj keď nevieme čas a nevieme si to svojím rozumom predstaviť, Pán Boh má na všetko Svoj čas aj spôsob. Dôverujme Mu a žime každý deň svojho života v bázni a poslušnosti pred Ním! Ide o veľa – ide o budúcnosť našu a celého sveta!
Autor: Jelka Petričová st.
Pieseň: ES 107 al. 11


Beda tým, čo uskutočňujú neprávosť, lebo majú moc v rukách! Micheáš 2,1

Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. Marek 10,42-43


1.Tesalonickým 4,13-18 :: MODLÍME SA ZA: Zemianska Oľča – Lipové (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou