Zamyslenie na deň 15.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 8,1-12

1 Vtedy sa Boh rozpomenul na Nóacha, na všetky živočíchy i na dobytok, ktoré boli s ním v korábe; Boh poslal vietor na zem a vody opadli. 2 Zavreli sa žriedla prahlbiny aj okná nebies a dážď z neba ustal. 3 Vody sa viac a viac vracali do zeme a po stopäťdesiatich dňoch začalo vôd ubúdať. 4 V siedmom mesiaci, sedemnásteho dňa toho mesiaca spočinul koráb na Araráte. 5 Vôd stále ubúdalo až do desiateho mesiaca; prvý deň desiateho mesiaca ukázali sa končiare vrchov. 6 Potom, po štyridsiatich dňoch, Nóach otvoril okno korábu, ktoré urobil, 7 a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, kým na zemi nevyschli vody. 8 Potom vypustil holubicu, aby videl, či sa vody na povrchu zeme umenšili. 9 Keď však holubica nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu, lebo vody boli na celom povrchu zeme. Vystrel ruku, chytil ju a vtiahol k sebe do korábu. 10 Potom čakal ešte ďalších sedem dní a znova vypustil holubicu z korábu. 11 K večeru sa holubica vrátila k nemu, a hľa, v zobáku mala čerstvý olivový list. Z toho Nóach poznal, že sa vody na zemi umenšili. 12 Potom počkal ďalších sedem dní a vypustil holubicu, ale tá sa už nevrátila k nemu.


„Boh poslal vietor na zem a vody opadli.“ Slovo „vietor“ je po hebrejsky RUACH. RUACH je aj pomenovanie pre DUCHA BOŽIEHO, ktorý „sa vznášal nad vodami“, keď ešte „zem bola beztvárna a pustá a tma bola nad prahlbinou“. Tam, kde je použité slovo RUACH, sa dejú zvláštne veci… Končí sa chaos, tma a Boží Duch vytvára harmóniu stvoreného sveta – svetlo, rastliny, živočíchy, človeka… RUACH zavanie a Izraelci, ktorí boli v ohrození smrti, pri úteku z Egypta prechádzajú po morskom dne suchou nohou … RUACH zachraňuje, dáva nový život. Život v slobode a zodpovednosti. Podobne cez Jordán prešli len s pomocou RUACHu. Vody po potope opadli, keď zavial RUACH. Vody mora, pre človeka starého Orientu, sú sídlom démonských, protibožských síl. Démoni v Gadare spolu so sviňami utekajú do mora. Pán Ježiš Kristus chodí po vode, aby bolo jasné, kto je Pánom aj nad démonmi… Boží Duch – RUACH – zachraňuje dodnes. Kto si otvára Božie Slovo s prosbou o tohto Ducha, tomu Pán Ježiš sľubuje, že HO dostane. „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec nebeský Svojho Ducha tým, ktorý Ho prosia.“ Človek, ktorého ovanul Boží Duch, je zachránený – dostáva nový život a novú šancu, vidí novú nádej. V ťažkých a nebezpečných situáciách očakávajme zásah Božieho Ducha! V radostných chvíľach ďakujme v tomto Duchu! Nie, nezabudol ani na teba…
Pieseň: ES 171
Autor : Ján Meňky


Modlitba: Ďakujeme, Duchu Svätý, že prichádzaš aj ku mne, lebo potrebujem záchranu od mnohého protibožského. Prosím, stráž ma vo všetkých náročných zápasoch viery. Amen.


O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom. Žalm 22,23

A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. Matúš 28,8


1.Korintským 2,11-16 :: Modlíme sa za: Hanušovce nad Topľou (Šz)