Zamyslenie na deň 14.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 23,12-35

Keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú. 13 A bolo ich vyše štyridsať, ktorí sa takto sprisahali. 14 Títo predstúpili pred veľkňazov a starších hovoriac: Kliatbou sme sa zaprisahali, že neokúsime nič, kým Pavla nezabijeme. 15 Preto teraz, po dohode s radou, oznámte veliteľovi, aby vám ho zajtra predviedol, ako keby ste chceli zvedieť o ňom niečo určitejšie, a my sme hotoví zabiť ho prv, ako sa priblíži. 16 Ale počul o tomto úklade syn Pavlovej sestry a prišiel, vošiel do kasárne a rozpovedal to Pavlovi. 17 Pavel si povolal jedného zo stotníkov a povedal mu: Zaveď tohto mládenca k veliteľovi; lebo mu má niečo oznámiť. 18 Vzal ho teda a zaviedol k veliteľovi vraviac: Väzeň Pavel si ma zavolal a prosil, aby som priviedol k tebe tohto mládenca, ktorý ti má niečo povedať. 19 Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním a spýtal sa: Čo je to, čo mi máš oznámiť? 20 A on mu odpovedal: Židia sa uzniesli poprosiť ťa, aby si zajtra dal priviesť Pavla do rady, ako by chceli zvedieť o ňom niečo určitejšieho. 21 Ale ty im nepovoľ; lebo viac ako štyridsať z nich mu strojí úklady a s kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ ho nezabijú. A už sú pripravení, čakajú len na tvoj súhlas. 22 Veliteľ prepustil mládenca a prikázal mu: Nikomu nehovor, že si mi to oznámil. 23 Nato si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov, aby mohli odísť do Cézarey, aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. 24 Aj jazdné zvieratá mali pripraviť, aby posadili na ne Pavla a dopravili ho bez úrazu k vladárovi Felixovi. 25 Jemu však napísal list tohto znenia: 26 Klaudius Lyziáš výbornému vladárovi Felixovi zasiela pozdrav. 27 Tohto muža chytili Židia a chceli ho zmárniť. Ale prišiel som s vojskom a vytrhol som im ho, keď som sa dozvedel, že je rímsky občan. 28 Chcel som zvedieť príčinu, pre ktorú ho žalujú, a dal som ho predviesť pred radu. 29 Tu som zistil, že žalujú na neho pre akési hádky o svojom zákone, ale že nie je obvinený zo zločinu, pre ktorý by zasluhoval smrť alebo žalár. 30 Keď mi však bolo oznámené, že stroja úklady tomuto mužovi, ihneď som ho poslal k tebe a naložil som žalobníkom, aby tebe povedali, čo majú proti nemu. Maj sa dobre! 31 Vojaci podľa rozkazu vzali Pavla a odviedli ho v noci do Antipatridy. 32 Na druhý deň vypravili s ním jazdcov a vrátili sa do kasárne. 33 Tí prišli do Cézarey, odovzdali vladárovi list a postavili pred neho aj Pavla. 34 Keď (vladár) prečítal (list), spýtal sa, z ktorej krajiny je, a keď sa dozvedel, že z Cilície, 35 povedal mu: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. A rozkázal ho strážiť v Herodesovom paláci.


Prvý povzdych: „Smutná kapitola Biblie.“ Apoštol v nej však nesmúti. Je smelý, ako v iných mestách. Nečítame, že by niekto počas Pavlovho pobytu v Jeruzaleme uveril v Pána Ježiša. Táto kapitola nám nehovorí o okamžitých viditeľných úspechoch, ale pripravuje nás na život. Ukazuje, čo môže zažiť nebojácny zvestovateľ evanjelia. Ukazuje, že asi každý je schopný spáchať akýkoľvek hriech. Prekvapuje, že aj oddaní vyznávači krásnych cností Starého zákona sú schopní dopustiť sa úkladnej vraždy. Dokonca to robia ako službu Hospodinovi, ktorého vyznávajú podľa tradície otcov! Zaprisahávajú sa, že radšej umrú od hladu, než by Pavla nechali nažive. Ktovie, ako tieto úbohé bytosti, ktoré pre dobro národa boli ochotné spáchať akýkoľvek hriech, dopadli, keďže plán im nevyšiel. Tak to býva. Kto sľubuje nezmysly proti Božej vôli a s falošným presvedčením, že Pán Boh je vždy na jeho strane, končí komicky alebo tragicky. Pavol nakoniec odíde z Jeruzalema a koná misiu ďalej, aj keď „v putách“. Aj z tejto kapitoly Písma vidieť, že úlohou kresťana je vydať svedectvo o Kristovi v akomkoľvek čase a nepočítať misijné úspechy. Druhý, lepší povzdych: „Aj taký je život kresťana.“
Autor: Marek Ivan
Pieseň: ES 525


Snaživo zachovávajte, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a chodili po Jeho cestách. Józua 22,5

Pavol píše: Za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov. Filipským 1,9-10


1.Kráľov 3,16-28 :: MODLÍME SA ZA: Poltár (No)