Zamyslenie na deň 15.7.2022

Ján 6,1-15

1 Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. 4 A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. 5 Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? 6 Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. 7 Odpovedal Mu Filip: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. 8 Povedal Mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: 9 Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých? 10 I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. 11 Nato Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. 13 Pozbierali (ich) teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmenných chlebov, naplnili dvanásť košov. 14 Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. 15 Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.


Nasledovať a obetovať. Slová Písma, ktoré sme si práve prečítali, nám otvárajú známy, krásny a vzácny obraz: Hľa, veľký zástup, ktorý nasleduje Ježiša! Mužov spolu so ženami a deťmi bolo iste vyše 10.000. Každý z týchto ľudí túži byť v prítomnosti Pána. Pán Ježiš aj s učeníkmi mohol byť nadšený. Toľko ľudí kráča za nimi! Rýchlo sa však objavuje zásadný problém – ako ich nasýtiť? Peniaze, ktoré majú k dispozícii, nestačia. Je tu však čosi cennejšie, než imanie. Je ním obetavosť chlapca, ktorý s láskou predkladá všetky svoje zásoby: päť chlebov a dve ryby. Vďaka praktickej láske malého chlapca môže Pán Ježiš konať. Skrze Svoju Božskú moc nasycuje všetok ľud do sýtosti. Pri zrode tohto zázraku stálo rozhodnutie a obetavosť malého chlapca, ktorého meno nepoznáme. To si musíme uvedomiť aj my. Ak my sami dokážeme zo svojho pohodlia a zabezpečenia obetovať aspoň trošku, potom Pán Ježiš začína konať. Nielen v nás, ale v oveľa širšom meradle – väčšom, než by sme sa vôbec odvážili očakávať. Zástup bol uchvátený. Niet divu, že sa Ho chceli zmocniť, aby sa stal ich kráľom. Toto však Ježiš odmietol už na púšti – On neprišiel kraľovať. Ježiš vždy bol, je a bude Tým, ktorý neprišiel vládnuť, ale slúžiť, a napokon obetovať Svoj život, ako výkupné za mnohých.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoje veľké veci, ktorými znásobuješ naše obete! Odpusť, že sa málo obetujem. Daj mi myseľ Kristovu, aby ma viedla cestou lásky, ktorá síce bolí, ale raduje sa zo záchrany druhých! Amen.
Pieseň: ES 399
Autor: Branislav Kováč


Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa Ho boja. Nech Jeho sláva prebýva v našej krajine! Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Žalm 85,10.11

Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímskym 5,1


Filipanom 2,1-5 •  Modlíme sa za: Myjava (MyS)