Zamyslenie na deň 15.6.2024

1.Korinťanom 16,13-24

13 Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní! 14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske! 15 Prosím vás, bratia: Viete o Stefanasovom dome, že je prvotinou Achájska a že sa dali do služby svätým; 16 ochotne sa aj vy podriaďte im i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. 17 Radujem sa Stefanasovmu, Fortunátovmu i Achajkovmu príchodu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. 18 Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte. 19 Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom! 21 Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranatha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi!


Bdelosť. Stav pripravenosti. Stav pohotovosti reagovať na vonkajšie vnemy. Rodičia bdejú, ak majú malé deti. Dospelí zvyknú bdieť, keď očakávajú nočný návrat svojich detí. Dokážeme bdieť, ak ide o našu prácu. Dokážeme bdieť, ak ide o dôležité správy týkajúce sa spoločenskej, ale aj politickej situácie. Vieme však bdieť aj vo viere v Pána Boha? Výzva k bdelosti je vlastne zachovaním si správneho smeru života, ktorého základom je viera. A touto výzvou k duchovnému bdeniu nás chce upozorniť na to, že duchovná ospalosť je nebezpečná, lebo môže viesť k duchovnej smrti. Stačí „mikrospánok“. Je dôležité, aby sme ako kresťania vo viere vydržali navzdory všetkým ťažkostiam. Práve preto Pavel vyzýva, aby sme vo viere boli zmužilí a silní. Doslova hovorí: aby sme boli statoční, odvážni a silní. Bdelosť bez statočnosti vedie k panike. Statočnosť bez bdelosti k neláske, preto by kresťanská bdelosť mala byť určovaná v prvom rade láskou. Nezabúdajme však, že vlastnými silami to nezvládneme. Nepomôžu ani kofeínové prípravky – ako pri telesnom bdení. M. Luther v Malom katechizme píše: „Verím, že ja zo svojho vlastného rozumu a vlastnej sily nemôžem v Pána Ježiša Krista veriť, ani k Nemu prísť, ale že ma Duch Svätý evanjeliom povolal…“ Prosme preto dennodenne o moc a dar Ducha Svätého, aby nás udržoval v bdelosti a vo viere zmužilých a silných.

Modlitba: Pane Bože, prosíme, pomáhaj nám bdieť aj v duchovnej oblasti nášho života, aby sme si vo viere v Teba, Trojjediného Boha, zachovali správny smer pre náš život – smerujúci k Tebe, do večnosti. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Anna Debnárová


Zasejte si spravodlivosť, žnite ovocie milosrdenstva. Ozeáš 10,12

Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si: „Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!“ Ale Boh mu povedal: „Blázon!“ Lukáš 12,16-17.19-20


Ján 4,5-14(15-18) • Modlíme sa za: Polichno (NoS)