Zamyslenie na deň 14.6.2024

1.Korinťanom 16,1-12

1 Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. 2 Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. 3 Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. 4 Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. 5 Prídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem, 6 ale u vás azda pobudnem alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by som šiel. 7 Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí Pán, nejaký čas u vás pobudnem. 8 V Efeze ostanem až do Turíc, 9 lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. 10 Ak však príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť; veď koná Pánovo dielo ako aj ja. 11 Nech ním teda nik nepohŕda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. 12 Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas.


Otvorené dvere. Veľa práce a málo času. Nič, čo by každý z nás nepoznal. Veď slovné spojenie „mám veľa práce,“ sa stáva už úplne bežné vo vzájomnej komunikácii. Neraz sa za týmito slovami neskrýva pýcha či samochvála, ale skôr naopak! Poukazujeme na skutočnosť, s ktorou sa musíme v živote popasovať a ktorá nás sužuje. Veď kto z nás by si neprial výhodné pracovné podmienky – málo práce a vhodné, pokojné pracovné prostredie. Ideálna predstava! Ak by sme si mohli vybrať, určite by sme zvolili túto druhú možnosť. – – Apoštol Pavel vo svojom Liste Korintských kresťanov uisťuje o svojej návšteve, ale uvedomuje si, že ešte potrebuje mnoho vykonať v Efeze. Tu sa mu otvárajú doslova veľké a aktívne dvere. Evanjelický preklad povie „široké pole práce“. Nie dvere do slávy. Nie dvere veľkého úspechu. Ale široké pole práce, ktorej je veľa a kde je veľa protivníkov. Apoštol Pavel sa nevyhýba ani náročným „pracovným podmienkam“, pretože mu záleží na tom, aby ľudia poznali záchranu v Ježišovi Kristovi. Nech nám je postoj apoštola Pavla príkladom pre službu každého z nás. Buďme vďační, ak nám Pán Boh otvára a zveruje široké pole práce, i keď neraz aj s protivníkmi.

Modlitba: Pane Bože, ďakujeme Ti, že nám zveruješ široké pole práce na Tvojej vinici. Prosíme, dávaj nám v tejto službe vytrvať navzdory práci protivníka. Amen.
Pieseň: ES 574
Autor: Anna Debnárová


Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu. Ezdráš 3,11

Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korinťanom 3,11


Ján 6,37-40(41-46) • Modlíme sa za: Podolínec (TaS)