Zamyslenie na deň 15.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zachariáš 4,6


 SKUTKY APOŠTOLOV 2,1-18

1  Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste.   2  Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.   3  I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich   4  a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.   5  A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom.   6  A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči.   7  I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci?   8  Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili.   9  Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie,   10  Frýgie, Pamfylie, Egypta a krajov Líbye pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania,   11  Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie?   12  A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať?   13  Ale iní sa posmievali hovoriac: Opili sa mladým vínom!
14  Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mužovia, Židia, a všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slová a vedzte toto:   15  Títo iste nie sú opití, ako sa domnievate; veď je ešte len deväť hodín ráno.   16  Ale toto je, čo povedal prorok Joel:   17  V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.   18  Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať.


A všetci žasli. Ľudia, ktorí sa zhromaždili v Jeruzaleme na sviatok Turíc, žasnú. Čudujú sa, lebo počujú ohromujúcu zvesť – „veľké veci Božie“ a prekvapuje ich, že nositeľmi tejto reči sú jednoduchí nevzdelaní ľudia (v. 7). Prišli osláviť Boha za Jeho spásonosné skutky v minulosti a teraz zažívajú, že Boh koná dielo záchrany skrze ľudí aj v prítomnosti. On skrze Ducha Svätého zapaľuje ľudí pre službu Kristovho evanjelia. Koná tak pri tých, ktorí v modlitebnom spoločenstve (Sk 1,14;2,1) v poslušnosti voči Pánovmu Slovu očakávajú splnenie Božích zasľúbení (Sk 1,4). Tých Boh napĺňa „mocou z výsosti“ (L 24,49), aby boli svedkami veľkej golgotskej zachraňujúcej udalosti. Boh koná Svoje dielo aj v súčasnosti. Používa na to ľudí, ktorí sa podľa vzoru apoštolov otvárajú pôsobeniu Ducha Svätého. Aj dnes môžeme žasnúť nad „veľkými vecami Božími“, ktoré boli vykonané pre naše spasenie. Boh ich sprostredkováva skrze ľudí, ktorí sa – dôverujúc Božím zasľúbeniam – stali nástrojmi pôsobenia Jeho Ducha. Dokážeme to rozpoznať? Ako zareagujeme? Budeme žasnúť a pýtať sa, „čo to ma znamenať?“ (v. 12) pre naše životy, alebo sa vysmievať (v. 13), že je to všetko uletené a zmyslov zbavené? Prajem si, aby sme boli cirkvou, ktorá vie žasnúť a rozpoznávať veľké veci Božie aj dnes.
Autor: Slavomír Sabol
Pieseň: ES 180


Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov! Žalm 119,10

Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou. Židom 13,9


JÁN 14,23-27 :: EFEZSKÝM 1,3-14 :: MODLÍME SA ZA: EVANJELICKÉ ZBORY V RUMUNSKU A V BÝVALEJ JUHOSLÁVII