Zamyslenie na deň 16.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť svätodušná


1.KORINTSKÝM 12,4-11

4  Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch;   5  a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je Pán;   6  a podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých.   7  A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok;   8  lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého Ducha,   9  inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom Duchu,   10  inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky.   11  Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.


Na spoločný úžitok. Cirkev je podivuhodná jednota, organický celok – telo. Cez jeho údy prúdi jeden a ten istý život. Toto telo má rôzne údy s rôznymi úlohami. Žiadne sebectvo. Táto rozličnosť tu nie je preto, aby viedla k nezhodám a rozdeleniu, ale práve naopak. Rozdielnosť údov a ich úloh znamená vzájomné doplňovanie, odpúšťanie, pokoru. Iba vtedy je celok – cirkev jednotná, na princípe Svätého Ducha: „A to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch… každému tak, ako chce!“ Jednota Ducha v cirkvi sa dá ľahko zachovať vtedy, ak budeme mať ako jej „údy“ na zreteli skutočnosť poznania Božej vôle pre život tela – cirkvi. Rôzne roztržky vždy prichádzajú z vlastnej prirodzenosti, ako u Korintských. Svätý Boží Duch sa vždy snaží o jednotu. Jeden Duch = rozličnosť darov. Jeden Pán = rozličnosť služby prisluhovania. Jeden Boh = tá istá moc! Svätý Duch má v cirkvi dôležitú úlohu. Cez Neho máme poznávať Božiu pravdu, ktorá oslobodzuje a dáva požehnanie. Záleží na tom, aby som sa ja a ty – my, stali skutočnými údmi tela Kristovho skrze Ducha. On je zárukou jednoty, lebo On je láska, ktorá prevyšuje všetky dary! Láska je hnacou oživujúcou silou viery a nádeje. Otče nebeský, ďakujem Ti za Tvojho dobrého Svätého Ducha, ktorého si nám dal, aby nám bol silou pre naše životy, aby boli svetlom a vôňou pre iných! Amen.
Autor: Dušan Valko
Pieseň: ES 251


Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh! Zachariáš 13,9

Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší! 1.Petra 2,25


MATÚŠ 16,13-19 :: ŽALM 150 :: MODLÍME SA ZA: HÁMRE (HO)