Zamyslenie na deň 15.4.2024

1.Petrov 4,1-11

1 Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, 2 aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. 3 Dosť dlhý čas ste už robili podľa vôle pohanov: žili ste v neviazanosti, žiadostivostiach, v opíjaní sa vínom, v hýrení, pijatikách a nehanebnej modloslužbe. 4 Zaráža ich, že sa s nimi nevrháte do toho istého prúdu neviazanosti, a rúhajú sa. 5 Oni sa budú zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. 6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby napriek tomu, že boli súdení u ľudí v tele, žili u Boha v Duchu. 7 Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. 8 Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. 9 Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. 10 Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i moc na veky vekov. Amen.


Boh oslavovaný vo všetkom. Veď kto iný by mal byť oslávený a oslavovaný? Možno sa mýlite a myslíte si, že by mal niekto tu na zemi oslavovať vás. Človeku sa totiž zdá, že keď trpí, tak je to hanba a všetci to vidia a vysmievajú sa. Keď však patríte Pánovi Ježišovi Kristovi, tak práve utrpením sa ľahšie vzopriete hriechu. Aj keď vás budú odsudzovať, tak to počúvané evanjelium, to je večný život s Bohom. Ako na to teda reagovať? Modliť sa k Bohu, milovať sa navzájom – odpúšťať si, byť pohostinný, slúžiť druhým svojimi darmi milosti, svedčiť o Kristovi. Aj keď vás takýto život bude viesť na svete do posmechu, vedzte, že ani Pána Ježiša nechápali. Cez optiku evanjelia sa uvidíte hriešni, ale máte jasné východisko. V moci Ducha Svätého dokážete zmeniť svoj život a nežiť už telu, svetu, ale Bohu a Jeho vôli. Takto sa oslavuje Boh. Nech vás Pán Boh žehná.

Modlitba: Bože, ďakujem, že si nás stvoril pre také krásne veci, ako ďakovanie a oslava. Odpusť, že niekedy prepadám skôr reptaniu. Duchu Svätý, rozlej vo mne lásku k Bohu a daj, nech k Nemu prežívam taký vzťah, že oslava bude plynúť z mojich úst celkom prirodzene. Amen.
Pieseň: ES 501
Autor: Ján Brozman


Ámos povedal: „Pane, Hospodin, odpusť! Ako obstojí Jákob? Veď je primalý.“ Hospodin sa zľutoval v tej veci. „Nestane sa!“ riekol Hospodin. Ámos 7,2-3

Ježiš povedal: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla.“ Lukáš 22,31-32


Ján 10,1-10 • Modlíme sa za: Lovinobaňa (NoS)