Zamyslenie na deň 14.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Začiatok pôstneho obdobia


5.Mojžišova 21,1-9

1 Ak v krajine, ktorú Hospodin, tvoj Boh, dáva tebe do vlastníctva, nájdu zavraždeného, a nevie sa, kto ho zabil, 2 nech tvoji starší a sudcovia vyjdú a odmerajú vzdialenosť od miest, ktoré sú okolo zavraždeného. 3 Keď zistia mesto najbližšie k zavraždenému, starší toho mesta vezmú jalovicu, na ktorej ešte neorali, a ktorá ešte neťahala v jarme. 4 Potom starší toho mesta odvedú jalovicu do údolia so stále tečúcou vodou – kde sa neorie ani neseje – a tam v údolí zlomia jalovici šiju. 5 Nato pristúpia kňazi, synovia Lévího, lebo ich vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby Mu slúžili, aby požehnávali v mene Hospodinovom, a aby sa podľa ich výroku riešil každý spor a každý násilný čin; 6 všetci starší tohto mesta, naj bližšieho k zavraždenému, si umývajú ruky v údolí nad jalovicou so zlomenou šijou. 7 Potom nech sa takto osvedčia: Naše ruky nepreliali túto krv a naše oči to nevideli. 8 Odpusť svojmu izraelskému ľudu, ktorý si vykúpil. Hospodine! Neuvaľ na svoj izraelský ľud vinu za nevinnú krv. Tak bude zbavený viny za krv. 9 Ty však odstrániš vinu za krv nevinného zo svojho prostredia, ak budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových.


Zlé dedičstvo. Počas prípravy snúbencov na manželstvo sa dotýkam aj minulosti. Aj rodín, z ktorých snúbenci pochádzajú. Vynárajú sa skryté veci, ktoré bolia. Za ktoré vlastne budúci manželia ani nemôžu. Je to podobne ako v cirkvi. Sú udalosti, ktoré by sme z našej minulosti najradšej vygumovali. Keď je už ťažké hľadať vinníkov. Je potrebné urobiť hrubú čiaru a prosiť o odpustenie. Aj keď miesto, ktoré nám Boh zveril, je poznačené ťažkou minulosťou. Manželstvo alebo cirkev je takým miestom. – – Raz sa ma istý študent opýtal, či aj on podvedie svoju ženu tak, ako to robil jeho otec. Mal strach, že prebral vírus do svojho života. Pamätám sa, ako som sa aj ja musel veľmi ťažko vyrovnávať s negatívnym postojom Luthera voči Židom. Krásnu odpoveď dáva dnešný text. Hľadať to, čo je správne pred Bohom. Možno ani predkovia v našej cirkvi ani naši rodičia to nerobili dostatočne. Ale zodpovednosť je teraz na nás. Či budeme pred Bohom stáť a hľadať pravdu…
Autor: Peter Mozola
Pieseň: ES 259


Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Jeremiáš 7,23

Ježiš hovorí: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8,31-32


Matúš 6,16-21 :: Modlíme sa za: Slovenská Ves (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby