Zamyslenie na deň 14.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 7,17-24

17 Keď potopa trvala na zemi štyridsať dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. 18 Vody stúpali a veľmi sa rozmnožili na zemi, takže koráb plával na hladine vôd. 19 Keď vody stále viac stúpali, pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. 20 Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli vrchy. 21 Tak zhynulo každé telo, čo sa pohybovalo na zemi, a to ako vtáctvo, dobytok, divá zver, aj všetci ľudia. 22 Z toho, čo bolo na suchej zemi, pomrelo všetko, čo malo v sebe život. 23 Tak zotrel Boh všetky tvory, ktoré boli na povrchu zeme; všetko od človeka po dobytok, od plazov po nebeské vtáctvo bolo zotreté zo zeme, tak že zostal iba Nóach a čo bolo s ním v korábe. 24 Vody však vládli nad zemou stopäťdesiat dní.


Staro-cirkevní otcovia videli v textoch o potope obraz krstu svätého. Voda obmyla zem, všetko hriešne a zlé bolo odstránené, spláchnuté, utopené, zničené… Zostal iba Nóach a tí, čo boli s ním v korábe. Nóach našiel v očiach Hospodinových milosť. Podobne aj voda pri svätom krste z nás zmýva všetko hriešne, „topí starého Adama“, t. j. hriešneho človeka a dáva zrod tomu jedinému Spravodlivému – Pánovi Ježišovi Kristovi. U Nóacha z milosti, pri nás tak isto – len z milosti vydobytej na Golgotskom kríži. Krst je len jeden, tak nám svedčí Písmo Sväté, ale tento jeden krst máme v sebe denno-denne obnovovať, aktualizovať, sprítomňovať… – – Som pokrstený. Patrím Pánovi Ježišovi Kristovi, nie tomu Zlému. Aj cezo mňa Boh začína v tomto svete novú etapu v dejinách spásy – nebeské kráľovstvo. Toto je potrebné pripomínať si každé ráno. Zloba, hriech, nenávisť, násilie… nemá budúcnosť. Zostáva len „verný Hospodinovi“. – – „Som pokrstený“, nožom si vyryl do dreveného stola Luther a vo chvíľach najťažších skúšok päsťou búchal do tohto stola volajúc: „Som pokrstený, som Tvoj, Ježišu Kriste, spas ma…!“ V duchu tejto Božej milosti – možnosti nového začiatku – začnime aj tento nový – Bohom nám darovaný – deň s Ježišom Kristom! Len tí, čo zostanú s Ním a v Ňom, budú zachránení.
Pieseň: ES 473
Autor: Ján Meňky


Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že môže byť naša stará prirodzenosť pochovaná v krste s Ježišom. Odpusť, že ju niekedy vytiahneme na vlastnú škodu. Veď nás k úprimnému pokániu, aby sme sa vždy vrátili k Tebe. Amen.


Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. Jeremiáš 24,7

To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista – a On je Pánom všetkých. Skutky apoštolov 10,36


Skutky apoštolov 10,37-48 :: Modlíme sa za: Hámre (Ho)