Zamyslenie na deň 13.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 21,21-35

21 Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Síchónovi s odkazom: 22 Rád by som prešiel tvojou krajinou. Neodbočíme ani do poľa ani do vinice, ani vodu zo studne nebudeme piť. Pôjdeme kráľovskou cestou, kým neprejdeme tvojím územím. 23 Avšak Síchón nedovolil Izraelcom prejsť cez svoje územie. Síchón pozbieral všetok ľud a vyšiel proti Izraelu na púšť, prišiel do Jahacu a bojoval proti Izraelu. 24 Ale Izrael ho porazil ostrím meča a zaujal jeho krajinu od Arnónu až po Jabbók, až po Ammóncov, lebo Jazér bol hranicou Ammóncov. 25 Potom Izrael zabral všetky mestá Amorejcov, býval v Chešbóne a vo všetkých jeho dedinách. 26 Veď Chešbón bol mestom amorejského kráľa Síchóna; on bojoval proti niekdajšiemu moábskemu kráľovi a vyrval mu z ruky jeho krajinu až po Arnón. 27 Preto hovoria skladatelia popevkov: Poďte do Chešbónu! Nech je vystavané a nech pevne stojí mesto Síchónovo. 28 Veď oheň vyšiel z Chešbónu a plameň z mesta Síchónovho, ten strávil Ár-Moáb, pánov arnónských výšin! 29 Beda ti, Moáb! Stratený si, ľud Kemóšov! Urobil svojich synov utečencami a svoje dcéry vydal do zajatia amorejskému kráľovi Síchónovi. 30 Strieľali sme na nich. Zahynul Chešbón až po Díbón… Pustošili sme až po Nófach, ktorý siaha až po Médebu.

31 Keď sa Izrael usadil v krajine Amorejcov, 32 poslal Mojžiš vyzvedačov preskúmať Jázer; zabrali ho i jeho dediny a vyhnali Amorejcov, ktorí tam boli. 33 Potom sa obrátili a vystupovali cestou vedúcou do Bášánu. Bášánsky kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nim do boja do Edreí. 34 Hospodin riekol Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho vydal do rúk, i všetok jeho ľud i krajinu. Zaobchádzaj s nimi, ako si zaobišiel s amorejským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne. 35 Porazili ho i jeho synov i všetok jeho ľud tak, že mu nezostalo ani utečenca, a zabrali jeho krajinu.


Pán Boh sa o Svojich verných vždy postará. Po duchovnom osviežení pri studni a Božej priazni, ktorú Izraelci zažili, prichádza problém. Amorejci nechcú dovoliť Izraelitom prejsť cez ich územie, a dokonca na nich vojensky zaútočia. Víťazstvo je však vždy na Božej strane. Boží ľud vidí, aký mocný je Hospodin. Aj do nášho života prichádzajú rôzne obdobia. Raz sme šťastní, prežívame pokoj a požehnanie, ale inokedy sa zatiahnu nad naším životom mračná a prechádzame rôznymi skúškami. Pamätajme si, že ak patríme Bohu, ak sa Ho snažíme poslúchať, nepriatelia (rôzneho druhu), nech by boli akokoľvek silní, nám nebudú môcť ublížiť! Nie kvôli našej sile alebo zbožnosti, ale pre milosť a lásku, ktorú prechováva k nám Pán Boh. Dôveruj Mu aj v dnešný deň, keď sa pred teba postaví nepriateľ v rôznych podobách! Neklesaj na mysli, ale maj istotu, že ak si Mu vydal svoj život, On sa o teba postará a bezpečne ťa prevedie celým životom, až do zasľúbenej zeme v Božom kráľovstve!
Autor: Ivo Madzin
Pieseň: ES 638


Hospodin hovorí: Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Žalm 32,8

Ježiš hovorí: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8,31-32


5.Mojžišova 24,(10-13)17-22 :: MODLÍME SA ZA: Richvald (Šz)