Zamyslenie na deň 14.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 5,9b-18

9 A bola práve sobota.
10 Židia teda povedali uzdravenému: Je sobota; nie ti je dovolené niesť lôžko. 11 Ale on im odpovedal: Ten, ktorý ma uzdravil, povedal mi: Vezmi si lôžko a choď! 12 Spýtali sa ho: Kto je ten človek, čo ti povedal: Vezmi a choď? 13 Ale uzdravený nevedel, kto je to; lebo Ježiš sa nepozorovane vzdialil, keďže na tom mieste bol veľký zástup. 14 Potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: Ajhľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. 15 Vtedy odišiel ten človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. 16 Preto Židia prenasledovali Ježiša a chceli Ho zabiť, že to urobil v sobotu. 17 Ale On im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. 18 Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť Ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojím Otcom, a tým sa rovnal Bohu.


Ozdravel si a viac nehreš! Uzdravený úbožiak od jazera sa teší z nového života. Veď sa stretol s Ježišom! Ježiš mu odpustil hriechy! Ježiš si v jeho srdci urobil chrám! Viem si ho predstaviť, ako túži každému hovoriť, že miluje Ježiša, že Ježiš ho uzdravil! Áno, to je tá najväčšia radosť na svete a nezatieni ju ani trápenie a bolesť. Veď čo nás môže odlúčiť od lásky Kristovej? Vo všetkom Kristovi vykúpení slávne víťazia, lebo je s nimi ich Pán Ježiš! – – Predpokladali by sme, že kňazi budú Boha oslavovať a tešiť sa s uzdraveným. My však čítame, že kňazi sa hnevali i na uzdraveného a Ježiša sa rozhodli zabiť, lebo porušil sobotu. Ako je to možné?! Stane sa tak vtedy, ak vedomosti a príkazy povýšime nad lásku. Lebo „litera zabíja, ale Duch oživuje“! A preto ich vôbec neudivil zázrak s chorým mužom a nevzdali Bohu slávu! A preto nevideli ani veľkú Božiu lásku k hynúcemu človeku! – – A tento problém dôležitosti formy a príkazov, nariadení, tradícií… šarapatí dodnes aj v našej cirkvi. Biblia hovorí (1K 8,1b), že „poznanie vedie k namyslenosti“! Potom už Boh prestáva byť dôležitý a ovocie takéhoto žitia viery stráca na príťažlivosti, je bez lásky a radosti, rodí „trpčiaky“, nie hrozno. – – Denne prosme o milosť, aby bolo Pánovi s nami dobre a aby sme milovali Boha i ľudí!
Autor: Danka Zubčáková
Pieseň: ES 469


Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva! Izaiáš 30,18

Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z Neho. 1.Jána 2,29


Zjavenie Jána 3,1-6 :: Modlíme sa za: Háj (Tu)